Trygg mat i Europa - en komparativ studie av næringsmiddelkontroll

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 01.01.03 - 31.12.05

Om prosjektet

Prosjektet danner grunnlag for ferdigstilling av en statsvitenskapelig doktorgradsavhandling som sammenlikner næringsmiddelkontroll som reguleringsfelt i fem utvalgte europeiske land. I komparasjonen inngår Nederland, Norge, Storbritannia, Sverige og Tyskland. Utviklingen etter kugalsskapssaken i 1996 vies særlig oppmerksomhet. Næringsmiddelkontrollen utforming, innretning og praksis undersøkes spesielt. I denne sammenhengen er kontrollsystemenes historiske og institusjonelle forankring viktig. Et annet viktig tema er forbindelsene mellom håndteringen av risiko i de forskjellige landene og trekk ved det kunnskapsgrunnlaget og den ekspertisen som danner grunnlaget for kontrollpolitikk, bruk av virkemidler og praksis. Et tredje tema er forbindelsene mellom den nasjonalt baserte næringsmiddelkontrollen og regulering og risikohåndtering i den Europeiske Union. Et viktig spørsmål er om det kan sies å ha foregått en europeisering av næringsmiddelkontrollen gjennom EUs stadig sterkere engasjement i spørsmål om risiko knyttet til mat. Teoretisk søker prosjektet å bidra til en utvidet diskusjon om reguleringsteori og reguleringsorganer som institusjoner. Institusjonell teori og reguleringsteori med basis i statsvitenskapen står derfor sentralt. Det samme gjør spørsmålet om vilkår for og bakgrunn for institiusjonelle endringer. En komparativ tilnærming antas å frembringe viktig empirisk kunnskap om kjennetegn ved landenes kontrollsystemer og kontrollpolitikk, og søker å si noe om bakgrunnen for eventuelle likheter eller ulikheter.

Publikasjoner

Artikler

  • Rykkja, Lise Hellebø Independent Food Agencies - Restoring Confidence. Policy & Society: Journal of public, foreign and global policy 2004 ; Volum 23 (4). s. 125-148
Alle artikler

Rapporter

Alle rapporter