Tilsyn, regulering og kontroll

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 12.01.02 - 31.12.03

Om prosjektet

Gjennom et fokus på regulering, tilsyn og kontroll tar prosjektet for det første sikte på å studere hvordan avveining mellom kontroll og autonomi skjer i praksis, for det andre hvordan samordningen ivaretas i et system med økende kompleksitet og fragmentering, og for det tredje hvordan relasjonene mellom nivåene i styringsverket påvirkes. Fokus rettes mot reorganisering av regulerings- og tilsynsvirksomheten, mot revitalisering og utvidelse av revisjonsvirksomheten, mot regulering og kontroll gjennom rettsliggjøring og mål- og resultatstyring, og mot regulering og kontroll gjennom statlige eierskap og finansieringsordninger. Det tas sikte på komparative studier av ulike tilsyns- og kontrollordninger i Norge og sammenligning med andre land.