Tillitsforholdet mellom forvaltningsnivåene

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 01.01.03 - 29.02.04

Om prosjektet

Vårt utgangspunkt er at tillit (og mistillit) oppstår i en relasjon, basert på erfaring og forestilling om motparten. Ulike grader av tillit og mistillit vil like mye være uttrykt fra kommunalt hold overfor staten som fra staten overfor kommunene. I dette prosjektet vil denne "relasjonelle" siden bli ivaretatt gjennom samarbeid med prof. Rune Sørensen ved BI som vil dekke kommunenes tillit til staten, mens vi vil rette fokus mot sentralnivåets tillit til kommunene.Invitasjonsnotatet til prosjektet legger til grunn at den samforstand mellom stat og kommune som er så viktig for felles problemforståelse og dermed tillit mellom nivåene er forvitret. Det synes å være en oppfatning i notatet om at forvitringen har skutt fart etter at den nye kommuneloven ble innført i 1992. Vårt utgangspunkt er at denne grunnforutsetningen må etterprøves. Vi har satt opp fire hypoteser; H1: Samforstanden mellom stat og kommuner er svekket (etter 1992) , H2: Svekkelsen i samforstanden er eldre enn 1992. H3: Den sviktende samforstanden skyldes en kommunikasjonsbarriere. H4: Den sviktende samforstand skyldes ikke dårlig kommunikasjon, men har andre årsker.Vi vil konfrontere disse hypotesene med "virkeligheten" gjennom dokumentstudier, men først og fremst gjennom kvalitative intervju med viktige aktører på sentralt hold; i regjering, departement, Stortinget, organisasjonsliv, media og forskning. Vi vil også sende ut en survey til stortingsrepresentantene.