CONNECT: Den internasjonale konteksten for overgangen til et lavutslippssamfunn - NFR: 268056

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Samfunn, miljø og kultur) periode: 15.08.17 - 31.07.21

Om prosjektet

I det nye klimaregimet under Parisavtalen er det mer fokus på nasjonale utslippskutt mens sentrale prinsipper om global kostnadseffektivitet blir mindre viktige. Det nye, internasjonale klimaregimet markerer dermed et skifte til en mer nasjonalt orientert og sektorspesifikk tilnærming til klimapolitikk. Dette skiftet vil få konsekvenser for norsk klimapolitikk i årene framover.

Norges klimapolitikk påvirkes av det som skjer internasjonalt i klimapolitikken. Det internasjonale klimaregimet, spesielt Kyotoprotokollen, har hittil gjort det mulig for Norge å prioritere global kostnadseffektivitet i klimapolitikken. Derfor har virkemidler som retter seg mot hele den nasjonale økonomien, som for eksempel kvotehandel, dominert.

I det nye klimaregimet under Parisavtalen er det mer fokus på nasjonale utslippskutt mens sentrale prinsipper om global kostnadseffektivitet blir mindre viktige. Det nye, internasjonale klimaregimet markerer dermed et skifte til en mer nasjonalt orientert og sektorspesifikk tilnærming til klimapolitikk. Dette skiftet vil få konsekvenser for norsk klimapolitikk i årene framover. Ikke minst vil Norges tilslutning til EUs innsatsfordelingsmekanisme og EUs 2030 klimapakke bidra til et radikalt skifte hvordan den internasjonale konteksten påvirker Norges klimapolitikk.

 

Kontrakspart: CICERO

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd, programmet KLIMAFORSK.

Prosjektleder: Guri Bang, CICERO

Andre prosjektmedarbeidere og samarbeidspartnere: Se Ciceros prosjektomtale: https://www.cicero.uio.no/no/posts/prosjekter/den-internasjonale-konteksten-for-overgangen-til-et-lavutslippssamfunn

cp: 2019-09-17 18:17:41