Klimatilpasning i et flernivåsystem - Forprosjekt

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) periode: 01.01.11 - 30.09.11

Om prosjektet

Målet med prosjekteter å styrke kunnskapen om klimatilpasning på Vestlandet, å bygge regional kompetanse innenfor samfunnsvitenskapelig klimaforskning og øke aktiviteten til Uni Rokkansenteret på feltet. Forprosjektmidlene skal benyttes til kompetansebygging og innledende kartlegging av klimatiltak på Vestlandet og til å initiere et større forskerprosjekt som involverer flere forskere fra senteret, i samarbeid med Universitetet i Bergen (Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap) og et miljø ved Universitetet i Potsdam, Tyskland. Det planlegges å søke ytterligere midler fra Regionalt forskningsfond Vestlandet, samt relevante program i Norges Forskningsråd, (bl.a. NORKLIMA). Prosjektet vil være et viktig bidrag i forhold til et uttalt ønske om å etablere et senter for samfunnsvitenskapelig klimaforskning med basis i Uni Research og Uni Rokkansenteret. I forprosjektet skal det eksplisitt fokuseres på utforming og iverksetting av klimapolitikk og klimatiltak på Vestlandet. Vestlandet vil være en av flere regioner som i neste omgang skal inngå i en større komparativ forskningsinnsats. Slik kunnskap vil være av sentral betydning for regionale myndigheter, innbyggere så vel som for næringsvirksomheten i regionen. SENTRALE PROBLEMSTILLINGER Våre problemstillinger vil være konsentrert om utforming av klimapolitikk og implementering av klimatiltak i en regional kontekst. De institusjonelle og organisatoriske rammebetingelsene vil ha en sentral plass. Hvordan har klimapolitikken, tiltak og virkemiddelbruken utviklet seg? Nærmere bestemt, hvordan organiserer myndighetene seg på regionalt og lokalt nivå for å håndtere klimaendringene? Hvilke organisatoriske, pedagogiske, økonomiske og regulative virkemidler utvikles og settes i verk? Videre vil forholdet mellom politikkformulering og implementering på forskjellig nivå og i ulike sektorer stå sentralt. Hvilke konsekvenser har den globale og nasjonale klimapolitikken for regionen, fylkene og kommunene? Hvordan arbeides det lokalt for å nå nasjonale og globale mål? Hvordan, og i hvilken grad formidles lokale og regionale synspunkt inn til nasjonale styresmakter? Og i hvilken grad samordnes klimapolitikken og tiltakene lokalt, regionalt og på tvers av sektorer? Dette er problemstillinger som skal utforskes både i forprosjektet og i den større forskningsinnsatsen som planlegges.