Den kulturelle skolesekken - forskningsinnsats for 2010-2013

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) periode: 15.01.10 - 30.04.13

Prosjektresultater

Prosjektet har resultert i følgende publikasjoner: 

Bok:

Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) (2013): Den kulturelle skolesekken 

Notat:

Masteroppgaver:

Presentasjoner sluttkonferansen i Bergen

Om prosjektet

Rokkansenteret har sammen med Høgskolen i Bergen gjennomført en treårig forskningsinnsats knyttet til Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik ved Rokkansenteret har vært prosjektleder for denne flerfaglige forskningsinnsatsen, som har vært empirisk og brukernært fundert.

Forskermiljøet har bestått av forskere og forskerrekrutter med bakgrunn i ulike fagtradisjoner innenfor samfunnsvitenskap og humaniora (statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi, pedagogikk, kunstfag, kunstfagdidaktikk), og med erfaringer knyttet til ulike teoretiske perspektiver, analysemåter og metodiske tilnærminger.

Forskningen har vært konsentrert om å få fram et mangfold av stemmer, erfaringer og dilemmaer i feltet - og derigjennom bidra til at Den kulturelle skolesekken og dens aktører får nødvendige og gode innspill til videreutvikling og kompetanseheving.

I dette prosjektet har det vært viktig for forskerne å markere en distanse til evalueringstradisjoner som undersøker kultur- og utdanningspolitikkens måloppnåelse uten å stille spørsmål ved målformuleringer eller statens og forvaltningens premisser. Det har vært et sentralt mål å problematisere stereotype oppfatninger, og å utvikle nye perspektiver på og kunnskap om Den kulturelle skolesekken som kultur- og utdanningspolitisk prosjekt.

Forskningen har vært bredt teoretiske fundert gjennom perspektiver, analyser, metodikk og empirisk nedslagsfelt. Samlet sett har dette gitt innsikt i ordningens funksjon og betydning for ulike aktører (et brukernært perspektiv), dens organisatoriske oppbygging og utfordringer (et systemperspektiv), og utviklingspotensial. Studien kombinerer dokumentanalyse, kvantitativt surveymateriale, kvalitative forskningsintervju og observasjon av konkrete prosjekt/møter.