Fragmentering av lokaldemokratiet

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 01.01.01 - 01.07.03

Om prosjektet

Prosjektet bygger på en hypotese om at norske kommuner er i ferd med å bevege seg fra en situasjon med en relativt klar og enhetlig beslutningsstruktur til større innslag av formelle organ og uformelle sentra i og rundt kommunen som gjør at kommunestyret har mindre kontroll med kommunens virksomhet og de beslutninger som fattes. Vi ser i kommunene noen tendenser til mer bruk av interkommunalt samarbeid, involvering av private aktører, opprettelsen av kommunedelsnemnder og innføring av ordninger med brukermedvirkning. Denne antatte utviklingen er i litteraturen beskrevet med ulike begreper: Nettverksstyring, partnerskapsstyring eller styringsfragmentering. Prosjektets første formål er å gi en redegjørelse for disse ulike begrepene. Det andre formålet med prosjektet er å identifisere noen ulike former for styringsfragmentering i norske kommuner. Det tredje formålet er å gå inn i et mindre antall kommuner for å studere forutsetninger for og konsekvenser av mer fragmentert lokal styring. Spesielt er vi opptatt av konsekvenser for det lokale demokratiet.