Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og teritoriell spesialisering

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning) periode: 01.10.06 - 31.12.10

Om prosjektet

De omfattende reformene og endringene som har skjedd i løpet av de siste 15 årene i det norske styringsverket både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, samt endringene i Norges forhold til overnasjonale organ som EU/EØS, har alle betydninger for relasjoner mellom nivåene. Målet med prosjektet er å bidra til økt kunnskap om offentlige organisasjonsformer i skjæringsflaten mellom sektorer og nivå. Hovedproblemstillingen er hvilke betingelser og utfordringer ulike spesialiseringsprinsipper og samordningsmekanismer vil ha for styring, demokrati og innovasjon. Temamessig er avgrensingen organisering for samfunnssikkerhet. Dette er både teoretisk relevant og aktuelt i forhold til utfordringer knyttet til flernivåstyring, samtidig er temaet velegnet for å studere spenningen og samspillet mellom vertikal og horisontal samordning, mellom spesialisering etter funksjon og territorium på ulike forvaltningsnivå og offentlig-privat samarbeid. Det teoretiske utgangspunktet er et bredt institusjonelt perspektiv, der hovedantakelsen er at slik organisasjonsformer nedfeller seg i ulike spesialiseringsformer og samordningsmekanismer har atferdsmessige konsekvenser for de organer og politikkområder som berøres. Den grunnleggende antakelsen er at man ikke kan forstå innholdet av den offentlige politikken og offentlige beslutninger uten å analysere styringsverkets organisering og virkemåte.

Finansieringskilde: Norges forskningsråd

Publikasjoner

Rapporter

  • Christensen, Tom; Lægreid, Per Regulatory Agencies - The Challenges of Balancing Agency Autonomy and Political Control. Rokkansenteret 2004.Rokkansenteret Working Papers(18)
  • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø The role of trust, religion and political affiliation in attitudes to anti-terror measures. Rokkansenteret 2009. 25 sider Rokkansenteret Notat(9)
Alle rapporter