Evaluering av innbyggerinitiativordningen

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 01.11.09 - 30.06.10

Om prosjektet

Utgangspunktet for prosjektet er ordningen med innbyggerinitiativ som trådte i kraft 1. juli 2003. Ordningen innebærer at innbyggere i en kommune eller fylkeskommune kan kreve å få en sak behandlet i kommunestyret eller fylkestinget, dersom de kan dokumentere støtte fra et tilstrekkelig antall innbyggere. Hovedspørsmålet er hva innbyggerinitiativordningen har betydd for innbyggerne, lokalpolitikerne og kommunene. Nærmere bestemt er formålet å søke kunnskap om ordningen med innbyggerinitiativ, omfang og bruk av ordningen, hvordan den virker, hva den betyr for innbyggerne, hvordan den påvirker politiske og administrative prosesser i kommunene. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norsk institutt for by - og regionsforskning (NIBR), og ledes av forsker Jan Erling Klausen ved (NIBR).

Oppdragsgiver: Kommunal- og regionaldepartementet