Koordinering, kapasitet og legitimitet: Klimaendringer, innvandring og politi (COCAL)

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning) periode: 01.10.16 - 30.09.19

Om prosjektet

Myndigheter over hele verden kjemper for å takle gjenstridige, komplekse samfunnsutfordringer, slik som klimaendringer, innvandring og hvordan en skal organisere et effektivt og tjenlig politi. I dette forskningsprosjektet undersøker vi nye samordningspraksiser innenfor disse politikkområdene. Hva kjennetegner myndighetenes organisering, koordinering og samordning, hvordan kan vi forklare hvilke ordninger som vokser fram og hva er konsekvensene av å innføre nye ordninger ved siden av eksisterende måter å håndtere dette på? Hvilken betydning har organisering og nye ordninger for offentlige myndigheters styringskapasitet og for myndighetenes legitimitet?

COCAL-prosjektet ser på betydningen av organisering og styringskapasitet ved å undersøke samordning og koordinering av offentlige ressurser, beslutningssystemer og styringsverktøy. Prosjektet  studerer også betydningen av styringslegitimitet ved å studere oppfatninger, holdninger og tillit til myndighetenes verktøy og virkemidler. Et viktig utgangspunkt er at institusjonelle og organisatoriske særtrekk i forskjellige land og innenfor ulike sektorer og politikkområder har betydning for de samordningspraksisene som benyttes, samtidig som det betyr noe hvilken tillit befolkningen har til disse. Prosjektet vil utvikle sektor-spesifikke analyser men også sammenlikne utfordringer og løsninger på tvers av de tre politikkområdene, først og fremst i Norge og Sverige, men også i andre land.

Forskningen er konsentrert om fire problemområder.

1: Hvilke nye former for samordning og koordinering finner vi når det gjelder håndtering av klimaendringer, på innvandrings- og integreringsområdet og når det gjelder organisering av politiet, og hva skiller disse fra eksisterende ordninger?

2: Hvordan virker disse samordningspraksisene?

3: Hvorfor har disse ordningene vokst fram?

4: Hvilken betydning har de nye samordningspraksisene for beslutningstaking, politikkformulering og implementering av politikk, for styringskapasitet og styringslegitimitet?

Finansieringskilde: Norges forskningsråd

Samarbeidsparter: Uppsala Universitet, Södertörn Högskola og Luleå University of Technology, dept. of Business Administration, Technology and Social Sciences.

Prosjektbeskrivelse (engelsk)

cp: 2019-12-04 11:16:58