Følgeevaluering av nytt rammeverk for styring av fylkesmannen

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning) periode: 01.01.16 - 31.12.17

Prosjektresultater

Denne rapporten har status som en underveisrapport hvor vi presenterer noen foreløpige funn og refleksjoner. Den baserer seg i hovedsak på fylkesmennenes erfaringer og oppfatninger av ulike sider ved det nye styringsrammeverket så langt. Rapporten er i hovedsak deskriptiv. Så langt i prosjektet mangler vi systematisk informasjon om andre aktørers (KMD, andre sektormyndigheter) syn.

[6-2016Lise H. Rykkja, Kristin Rubecksen, Yngve Flo: Følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for Fylkesmannen. Underveisrapport: Fylkesmannens perspektiv på nytt styringsrammeverk.

[1-2018Lise H. Rykkja, Kristin Rubecksen og Yngve FloFølgeevaluering av nytt styringsrammeverk for Fylkesmannen. Sluttrapport.

Om prosjektet

Målet for denne evalueringen er å frambringe kunnskap om praktiseringen og effekten av rammeverket for styring av Fylkesmannen.

Evalueringen kan også karakteriseres som en prosess-studie i og med at den vil omhandle gjennomføringen av rammeverket for styring og mulighetene for forbedringer underveis.

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.