Utvikling av regional kompetanse og kostnadseffektive metoder for å kartlegge marin mikroplast i Bergen

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: SAM-Marin - marinbiologi) periode: 01.06.16 - 01.06.17

Om prosjektet

Forskningsprosjekt finansiert av RFF Vest (258890), prosjekteier Bergen-Kommune Vann- og avløpsetaten, prosjektleder Uni Research Miljø, SAM-Marin. Partnere: Uni Research Computing og CMR.

Det overordnede målet i prosjektet er å etablere en kompetanseplattform med standardiserte metoder for analyser av mikroplast i miljøet. Fokus er på sedimentanalyser fra kjente bunnsstasjoner som SAM-Marin har undersøkt i overvåkningsprogrammer gjennom førti år.

Resultatene vil i tillegg være et viktig steg for å lære mer om spredningsmønstre og forekomster av mikroplast, som også kan overføres til nasjonale og internasjonale forhold. Man vil oppnå en første kartlegging av omfanget av problemet i Byfjorden, som igjen kan bidra til å identifisere og iverksette effektive tiltak.

Delmål 1: Ny kunnskap om mengder og kilder til mikroplast i sediment i Byfjorden

Delmål 2: Utvikle 3D fjordmodell for visualisering og prediksjon av spredningsmønstre for mikroplast

Delmål 3: Konseptutvikling for kostnadseffektiv og rask screening og identifikasjon av plast

Uni Research Miljø sin rolle: prosjektledelse og koordinering (Marte Haave, SAM-Marin)

cp: 2019-09-18 23:16:57