Gytefisktelling i Vestlandselver

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: LFI - ferskvannsbiologi) periode: 14.07.04 - 31.12.17

Om prosjektet

 

LFI – Uni Miljø har i perioden 2004-2010 gjennomført tellinger av laks og sjøaure i en rekke Vestlandselver.

Undersøkelsene har hatt som mål å karakterisere bestandssituasjonen, og å vurdere innslaget av rømt oppdrettslaks. Arbeidet har vært finansiert fra flere kilder; Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen har bidratt med midler til tellinger i kalkede vassdrag og til nasjonale laksevassdrag, Havforskningsinstituttet og LFI har samarbeidet gjennom NFR-prosjektene Traces og Epigraph for å undersøke flere av de uregulerte elvene i Hardanger, og Statkraft og BKK har finansiert undersøkelsene i flere regulerte elver.

I tillegg har LFI – Uni Miljø bidratt med egeninnsats både ved gjennomføring av feltarbeidet og ved sammenstilling av data.

Gytefisktellinger gir en god oversikt over gytebestandene av laks og sjøaure. Arbeidet som er lagt ned vil gi viktig informasjon for den langsiktige forvaltningen av laks- og sjøaurebestandene i de undersøkte vassdragene. Opplagte feilkilder skal imidlertid påpekes. Selv om dykkerne i de fleste aktuelle vassdragene kan dekke hele elvens bredde, vil det likevel sjelden være mulig å telle hele bestanden. Dette skyldes at noen fisk vil klare å unngå dykkerne ved å ligge skjult under store blokker etc. Gytefisktellingene vil derfor representere minimumsestimater. Resultatene fra gytefisktellingene må derfor vurderes i lys av disse feilkildene.

Oppdrettslaksen ble gjenkjent ut fra morfologiske kriterier som kroppsfasong, pigmentering, finneslitasje etc. I mange tilfeller vil det ikke være mulig å identifisere oppdrettslaks utelukkende basert på utseende. En del oppdrettslaks vil derfor høyst sannsynlig ha blitt feilbestemt som villaks. Erfaringsmessig vil en imidlertid sjelden feilbestemme villaks som oppdrettslaks. Dette forholdet medfører at antall villaks blir overestimert og at antallet oppdrettslaks blir tilsvarende underestimert.

Resultater fra tellingene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland høsten 2010

Utvikling i perioden 2004-2010:

Sogn og Fjordane 2004-2010

Hordaland 2004-2010

Rogaland 2007-2010

Resultater fra Gytefisktellinger i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland 2009

For mer informasjon om resultater og gjennomføring av gytefisktellingene se LFI-rapport nr. 163: Gytefisktellinger i elver i Nordhordland, Hardanger og Ryfylke 2004-2008 – bestandsstatus for villfisk og innslag av rømt oppdrettslaks.

cp: 2019-11-18 12:16:58