FunCAB - Effekter av klimaendringer på det økologiske samspillet i fjellets økosystemer, og konsekvenser for biodiversitet og karbonlaging

Prosjekt Avdeling: Uni Research Klima (gruppe: Biogeokjemi) periode: 01.05.15 - 30.04.19

Om prosjektet

Fjellstrøkene våre er viktige leveområder for mange plante- og dyrearter, men de bidrar også med viktige økosystemfunksjoner og tjenester som for eksempel karbonlagring, husdyrbeiter, og regulering av flom og skred. Samtidig er fjellets økosystemer særlig sårbare for klimaendringer.

Fjellvegetasjonen består av flere viktige organismegrupper; blant annet primærprodusenter som busker, urter, gress, moser, og lav, og nedbrytere som bakterier og sopp. For å forstå hvordan klimaendringene påvirker hele økosystemet må vi forstå både de direkte effektene av klima og klimaendringer på hver enkelt av disse gruppene, og vi må forstå hvordan klimaendringene påvirker samspillet mellom dem. I FunCaB undersøker vi dette ved hjelp av felteksperimenter. Vi fjerner en eller flere av plantegruppene og undersøker hvordan de andre gruppene responderer, og vi gjør disse eksperimentene under forskjellige klimaforhold slik at vi kan undersøke klimaets betydning for samspillet. Hypotesen er at konkurranse mellom de forskjellige primærprodusentene vil dominere under relativt varme og produktive forhold, mens samarbeid (fasilitering) vil dominere under kalde og uproduktive forhold. Vi forventer også at moser bidrar mer til produktivitet og karbonlagring, og at sopp bidrar mer til nedbryting, under fuktige forhold.

Resultatene fra disse eksperimentene brukes i modellsimuleringer for å kunne si noe om konsekvensene av klima og klimaendringer for biologisk mangfold og karbonlagring på større skala og under forskjellige fremtidige klimascenarier. Resultatene vil dermed bidra til økt kunnskap om og tilbakekoblinger mellom terrestriske økosystemer og klimasystemet

Personer

cp: 2019-01-16 07:15:37