BayMoDe - Bayesisk monitorerings design

Prosjekt Avdeling: Uni Research Klima (gruppe: Biogeokjemi) periode: 01.01.16 - 31.12.19

Om prosjektet

Carbon Capture and Storage (CCS) er en teknologi som fanger CO2 fra store punktkilder for så å lagre den i geologiske formasjoner. Formålet er å redusere den økte drivhuseffekten og havforsuringen som er forårsaket av økte post-industrielle utslipp. For å være en effektiv teknologi må volumet av CO2 som lagres være betydelig. Kartlegginger har vist stor kapasitet og planer er under utarbeidelse for å lagre store mengder CO2 under Nordsjøen.

Lagringsprosjekter vil bli utformet for å holde CO2 lagret i de tiltenkte formasjonene, og disse formasjonene og injeksjonsbrønner vil bli overvåket av standardteknologier. Imidlertid vil det alltid være en liten mulighet for at CO2 kan migrere mot sjøbunnen uoppdaget. Som en forholdsregel må havmiljøet overvåkes for indikasjoner på en lekkasje, dette kreves også av internasjonale konvensjoner.

Området som må overvåkes vil være stort, CO2 kan nå sjøbunnen langt borte fra injeksjonsstedet, og signalet fra en lekkasje kan kamufleres i den naturlige variasjonen av naturlige forekommende gass oppkommer og CO2-konsentrasjon i sjøvannet. Havområder er også sliter også veldig på måleinstallasjoner og marine operasjoner er kostbare. Spesielt falske alarmer, som vil mobilisere ytterligere ressurser for å bekrefte/avkrefte at en lekkasje pågår, kan bli kostbare og bør unngås. På grunn av dette er det viktig at overvåkningsprogrammet er effektivt, men tilstrekkelig for å sikre deteksjon av signaler fra en lekkasje.

BayMoDe adresser utforming av overvåkingsprogrammer å oppdage uregelmessigheter i det marine miljø som indikasjoner på lekkasje. Metodikk fra Bayesisk statistikk åpner for kvantifisering av usikkerhet, som minimeres under planlegging og kvalitetssikrer at alarmer blir reelle indikasjoner på lekkasje. Underliggende deler av rammeverket vil være rutiner for å bygge tilstrekkelig miljøstatistikk og prediksjoner av fotavtrykk fra en lekkasje.

cp: 2018-01-22 06:17:52