EVA - Jordsystem-modellering av klimaforandringer i den antroposene tidsalder

Prosjekt Avdeling: Uni Research Klima (gruppes: Klimadynamikk, Biogeokemisk Oceanografi, Globale klimasystemer, klimafølsomhet og klima spådommer) periode: 01.01.14 - 31.12.17

Om prosjektet

EVA – Jordsystem-modellering av klimaforandringer i den antroposene tidsalder

Med «den antroposene tidsalder» menes perioden etter at mennesket har kunnet påvirke jordas miljø og klima i betydelig grad. Spesielt viktig er perioden etter industrialiseringens begynnelse. Hvordan kan vi fastslå eventuelle forandringer hittil, og hvordan kan vi forberede oss på endringer som kan komme?
Jordsystemmodeller (Earth system models, ESMs) er de viktigste verktøy for å besvare slike spørsmål.

En ESM er en matematisk modell som benytter de kraftigste elektroniske regnemaskinene som finnes. De er basert på kjente fysiske lover for jordas klimasystem i tillegg til kjemiske og biologiske prosesser i jordas økosystemer.

I prosjektet EVA vil vi oppgradere den norske jordsystemmodellen, NorESM, og videreføre denne som en nasjonal ressurs for globale klimastudier og mulige fremtidige utviklinger.

Modellen vil bli videreutviklet, utvidet, kvalitetssikret og anvendt på viktige problemstillinger innen klimaforskning. Med NorESM2 vil norsk deltagelse i viktige internasjonalt koordinerte undersøkelser være mulig.

NorESM-beregninger vil bidra til å øke forståelsen av drivkreftene bak klimavariasjoner og -endringer, og relevante tilbakekoblingsprosesser vil bli tallfestet. Vekselvirkninger mellom fysiske og biogeokjemiske prosesser vil bli inkludert. Planlagte pre-industrielle og «antroposene» (historiske og i fremtid) simuleringer med NorESM blir grunnlaget for å skille mellom naturlige klimasvingninger og mulige menneskeskapte endringer.

Nye prosessbeskrivelser i NorESM vil baseres på svært detaljerte prosessmodeller og tilgjengelige avanserte observasjoner. Hensikten er å få til nye klimasimuleringer med mer realistiske beregninger av usikre prosesser, herunder flere i Arktis: is-skyer, arktisk dis, havis og avsmelting av permafrost.

Aktivitetene i EVA er knyttet til betydelige internasjonale forskningsnettverk. Resultater og datasett vil bli tilgjengelige for bruk for alle (vitenskapsfolk, beslutningstakere og offentligheten generelt). For utvikling av strategier for klimatilpasning og motvirkning av klimaendringer, vil data bli gjort tilgjengelige gjennom National Climate Service Centre.

cp: 2019-12-04 11:15:23