Ytelser fra NAV i en 5-års periode etter avsluttet rehabilitering ved Attføringssenteret i Rauland

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Stress, helse og rehabilitering) periode: 16.10.08 - 31.12.14

Prosjektresultater

Stønads- og arbeidssituasjonen i etterkant av en rehabilitering varierer med kjønn, diagnoser, yrker og sykmeldingslengde før rehabiliteringen. Det viser en av de publiserte artiklene fra prosjektet. Forskere har fulgt brukere i en fireårig oppfølgingsperiode for å se hvordan de veksler mellom arbeid og ulike ytelser.

Følgende grupper har lavere sannsynlighet for å være i arbeid:

 • kvinner
 • de som har andre diagnoser enn muskelskjelett eller psykisk lidelse
 • de med manuelt arbeid
 • de med lang sykmeldingslengde før intervensjon

De samme gruppene har også høyere sannsynlighet for å bli fullt uførepensjonerte i løpet av oppfølgingsperioden.

I løpet av oppfølgingsperioden på 4 år hadde deltakerne en økt sannsynlighet for å være i fullt arbeid og en lavere sannsynlighet for å være sykmeldt. Det var også en økt sannsynlighet for å motta uførepensjon. Resultatene viser at prosessen tilbake i arbeid eller ut av arbeid, kan ta lang tid og at deltakerne skifter flere ganger mellom arbeid og ulike trygdeytelser, i gjennomsnitt 3.7 ganger (spenn 0-18). Det var totalt 2165 registrerte skift inn og ut av ulike ytelser og arbeid.

Om prosjektet

 • Hvordan går det med langtidssykmeldte personer i etterkant av arbeidsrettet rehabilitering?

Bakgrunnen for dette prosjektet er mangelfull kunnskap om arbeidsdeltagelse i etterkant av arbeidsrettet rehabilitering .

Flere metodiske utfordringer har kommet fram i tidligere oppfølgingsstudier og de tenderer ofte til kun å skille mellom de som er i arbeid og de som er uføre eller fortsatt sykmeldt på et gitt tidspunkt.

 1. Målet med denne studien er å beskrive den komplekse prosessen brukere har mellom ulike ytelser og tilbake i arbeid i løpet av en 5 års periode i etterkant av arbeidsrettet rehabilitering.
 2. Delmål var å undersøke om demografiske forhold før rehabiliteringsoppholdet ville predikere forløpet tilbake i arbeid.

Tilbake i arbeid som fenomen kan imidlertid beskrives både som en kompleks prosess og som flere mulige endepunkt, der brukeren kan bevege seg ut og inn av ulike ytelser og også være på graderte ytelser.

Studien inkluderer:

 • langtidssykemeldte som har gjennomført et rehabiliteringsopphold ved Attføringssenteret i Rauland (AIR)
 • registerdata for diagnoser og mottak av ulike ytelser i 5 års perioden etter opphold er hentet ut fra NAV
 • 584 brukere, 383 kvinner (66 %)
 • gjennomsnittsalder  er 44 år
 • bevegelser mellom ulike ytelser i perioden

 

Prosjektmedarbeider

Hege R. Eriksen, prosjektleder, Uni Research Helse

Camilla Ihlebæk, Uni Research Helse

Stein Atle Lie, Uni Research Helse

Irene Øyeflaten, AiR

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler