Oppfølging av langtidssykemeldte brukere etter opphold ved Attføringssenteret i Rauland i 2004

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Stress, helse og rehabilitering) periode: 01.08.07 - 31.03.14

Prosjektresultater

Bedre å jobbe litt enn ingenting

Over 600 langtidssykmeldte deltok i 2004 i et omfattende arbeidsrettet rehabiliteringsprogram ved Rehabiliteringssenteret AiR. Forskere har sett nærmere på hvordan det gikk med dem tre år etterpå. Resultatet viser at tre av fem var i tilbake i jobb i mer enn en halv stilling. En av fire mottok minst 50% uførestønad.  

De som etter tre år er tilbake på arbeid, enten i full eller delvis jobb, opplever å ha bedre funksjonsevne og mestring enn de som ikke er i arbeid.  De rapporter om bedre funksjon med tanke på dagligdagse fysiske gjøremål som f.eks., gå, løfte og bære, og de fungerer bedre i samarbeidet og kommunikasjonen med andre.

Brukerne sine erfaringer

Forskerne intervjuet også 20 deltakereom deres erfaringer. De hadde alle tre år tidligere deltatt i arbeidsrehabiliteringsprogrammet . Ti av de som ble intervjuet var kommet tilbake i jobb, og ti hadde fått innvilget uførepensjon.

Positive møter med arbeidsgiver, NAV og andre i samme situasjon; det å bli utfordret på sin egen selvforståelse; og å få støtte fra omgivelsene er tema som forskerne finner går igjen hos de som kom tilbake i arbeid. Et eksplisitt fokus på temaer som identitet, egne verdier og resurser kan derfor være med på å bedre utkomme av rehabiliteringsprosessen.

Om prosjektet

En undersøkelse av sosiodemografiske forhold og egenopplevelse av oppfølging, helse, funksjon og mestring etter rehabiliteringsopphold på Attføringssenteret i Rauland (AIR).

Del 1: Spørreskjemaer til alle som var brukere ved AiR i 2004. Skjemaene måler:

 • sosiodemografiske forhold
 • egenopplevelse av oppfølging etter oppholdet
 • helse
 • funksjon
 • mestring

Del 2: En kvalitativ intervjuundersøkelse med fokus på egne erfaringer med oppholdet på AiR i 2004 og prosesser knyttet til tilbakeføring til arbeid.
 
Hovedproblemstillingene er:

 1. Hva kjennetegner brukerne når det gjelder demografiske forhold, arbeids- og stønadssituasjon, funksjonsevne, subjektive helseplager og mestringsforventning 3 år etter oppholdet ved AiR?
 2. Hvilken form for oppfølging har brukeren hatt og hvordan opplevde brukeren denne oppfølgingen?
 3. Hvilke fellestrekk finnes i brukererfaringer presentert av tidligere brukere ved AiR?
 4. Hvilke forhold ved oppholdet på AiR hadde konsekvenser for tilbakeføringen til arbeidsrelatert aktivitet?  Den kvalitative datainnsamlingen er basert på intervjuer med 10 tidligere brukere som er tilbake i jobb og 10 tidligere brukere som er uførepetrygdet.

Prosjektmedarbeidere

 • Hege R. Eriksen, Uni Research Helse
 • Irene Øyeflaten, Attføringsenteret i Aurland/Uni Research Helse
 • Liv Heide Magnussen, Uni Research Helse
 • Toril Dale, Attføringssenteret i Aurland
 • Nina Konglevoll, Uni Research Helse
 • Stein Atle Lie, Uni Research Helse

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler