Mangfoldsrekruttering

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Stress, helse og rehabilitering) periode: 01.02.16 - 31.01.19

Om prosjektet

Hovedmålet med prosjektet Mangfoldsrekruttering er å øke kunnskapen om inkluderingskultur på norske arbeidsplasser, og utvikle varige samarbeidsmodeller som overfører kunnskap til praksis i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv.

Mange unge står av ulike årsaker i fare for å falle helt ut av arbeidslivet. De siste 30 årene har vi sett en markant økning av antall tilfeller av unge uføre.

Tidlig ekskludering fra arbeidslivet reduserer mulighetene for en varig tilknytning til arbeidslivet, og dette kan få store konsekvenser for enkeltpersoner, så vel som for samfunnet. 

Forskning på unges arbeidsdeltakelse har i stor grad tatt utgangspunkt i individets perspektiv og registerdata som beskriver tidsforløp og individuelle risikofaktorer. De siste årene har det blitt satt større fokus på arbeidsplassenes perspektiv, men her er det fremdeles mange ubesvarte spørsmål. 

Kunnskap om inkluderingskulturen på norske arbeidsplasser kan bidra til at hindrene for arbeidsdeltakelse for utsatte grupper reduseres. Den anvendte kunnskapen kan føre til fremtidig verdiskapning i form av økt livskvalitet, økt yrkesdeltakelse, og bedre helse for målgruppen.

Undersøkelse på norske arbeidsplasser

For å øke kunnskapen om inkluderingskulturen vil vi gjennomføre en større undersøkelse og intervjuer på norske arbeidsplasser som handler om inkludering av ulike typer arbeidssøkere:

  • Hva kjennetegner en positiv inkluderingskultur?
  • Hva tenker ledere om å ansette unge arbeidssøkere som står i fare for å bli stående utenfor arbeidslivet?

Utarbeider verktøy

Prosjektet har også en praktisk side. Det vil bli utarbeidet verktøy til bruk i praksisfeltet (bedriftshelsetjenester, arbeidsgivere, arbeidslivssentrene, og andre), og å bygge opp et fagnettverk som består av både praktikere og fagfolk.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen på Uni Research Helse består av:
Torill Helene Tveito (prosjektleder)
Tonje Fyhn (prosjektkoordinator)
Jon Opsahl 
Magnus Odéen 

Prosjektgruppen består i tillegg av representanter fra Arbeidslivssentrene i Hordaland, Buskerud, Akershus, Vestfold og Telemark, LO, Sykehuset i Vestfold, Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, og Høgskolen i Sørøst-Norge. 
 

cp: 2019-12-04 11:17:38