Trygg Base

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) periode: inntil 19.09.16

Prosjektresultater

Trygg Base - veiledere for fosterforeldre og fagpersoner innen barnevernsfeltet er oversatt til norsk.

Veileder for fosterforeldre
Veilederen forklarer Trygg Base modellen, og formidler rammeverk og verktøy for å hjelpe fosterforeldre til å ta modellen i bruk. Målet med veilederen er å øke fosterforelders kapasitet til å utøve omsorg som hjelper barnet til å føle seg tryggere og ha mer tiltro til seg selv.
Tilgjengelig elektronisk: Trygg Base modellen – en veileder for fosterforeldre (Bora: http://hdl.handle.net/1956/9101)
Papirutgave kan bestilles HER, og koster kr. 170.

Veileder for barnevernarbeidere og andre fagpersoner innen barnevernsfeltet
Veilederen er utarbeidet for å støtte barnevernarbeidere og andre fagpersoner i alle faser av deres arbeid med fosterhjem, fra rekruttering og godkjenning til matching og oppfølging. Veilederen forklarer Trygg Base modellen, og har i tillegg kapitler om hvordan modellen kan brukes av fagpersoner for å kartlegge barnet og støtte fosterforeldre.
Tilgjengelig elektronisk: Trygg Base modellen. Å fremme tilknytning og resiliens hos fosterbarn (Bora: http://hdl.handle.net/1956/9102)
Papirutgave kan bestilles HER, og koster kr. 220.

Om prosjektet

Alle barn trenger sensitiv omsorg og å føle trygghet i sine relasjoner til de voksne som har ansvaret for dem. Barn som blir plassert i fosterhjem trenger det i særlig grad.
 
”TRYGG BASE” veiledning
”Trygg Base” (”A Secure Base”) er en forståelsesmodell – eller et verktøy – for veiledning til fosterforeldre. Modellen er basert på tilknytningsteoretiske forståelser og skal fremme opplevelse av trygghet, selvfølelse, kompetanse og resiliens (motstandskraft).

Modellen er utviklet i England av Gillian Schofield og Mary Beek. I Norge er Trygg Base implementert gjennom kurs og samlinger ledet av Gillian Schofield, gjennom veiledning over tid til en ”kjernegruppe” i det statlige barnevernet, og etter hvert gjennom systematisk kollegaveiledning. Fosterhjemtjenestene bruker Trygg Base i gruppeveiledning til nye fosterfamilier, i såkalte ”Førsteårsgrupper” eller ”Trygg Base grupper”. Mange fosterforeldre har blitt kjent med Trygg Base gjennom PRIDE grunnopplæring, gjennom PRIDE slekt- og nettverkkurs, og gjennom to PRIDE videreopplæringskurs.

Modellens målsetting er å hjelpe fosterforeldre til å gi særlig sensitiv omsorg som utvikler trygge og nære relasjoner. Dette vil hjelpe barnet til å reparere skadelige erfaringer fra tidligere nære relasjoner. Et trygt familieliv gjør det mulig for dem å føle seg kompetente til å møte og mestre utfordringer. Slik kan de ta sine muligheter og potensialer i bruk. Resiliens (motstandskraft) er forbundet med en opplevelse av trygghet, positiv selvfølelse, tillit til egen kompetanse, kapasitet til å reflektere over følelser, og håp for framtiden. Alt dette er forhold som også karakteriserer trygg tilknytning.

Veiledningsmodellen Trygg Base er utviklet for å hjelpe fosterforeldre til å se bak barnets adferd, til å reflektere over hvilke utviklingsbehov som kan ligger bak adferden og over hvordan de kan møte barnet på måter som støtter barnet utvikling.

Trygg Base sine forståelses- og arbeidsverktøy
Som verktøy i Trygg Base veiledninger er det utarbeidet to visualiseringer; Omsorgssirkelen og Omsorgsstjernen. De er begge ment som sentrale forståelses- og arbeidsverktøy.
 

Omsorgssirkelen brukes i arbeidet med å hjelpe fosterforeldrene til å reflektere over hva som kan ligge bak barnets åpne adferder og reaksjoner, og over hvordan de i hverdagslivet kan møte underliggende behov på måter som gir barnet erfaringer av å bli sett og bekreftet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsorgsstjernen visualiserer fem sentrale utviklingsoppgaver – eller utviklingsdimensjoner – for fosterbarn, og fem motsvarende omsorgsoppgaver – eller omsorgsdimensjoner – for  fosterforeldre.

 

cp: 2019-12-04 11:15:19