Sosiale ferdigheter og utvikling hos spedbarn

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) periode: 01.07.09 - 30.06.13

Prosjektresultater

Spedbarn av mødre med få depressive symptomer etter fødselen viste mer positive følelser og mer interesse for å se på mor i de periodene hvor det var mulig å ha et naturlig samspill med mor sammenlignet med de periodene hvor samspillet ble påvirket eksperimentelt, slik at det ikke var mulig for mor og barn ha et naturlig samspill. Dette mønsteret var ikke like tydelig i gruppen med spedbarn hvor mødrene rapporterte et høyere nivå av depressive symptomer etter fødselen. Studien viser at mors psykiske helse etter fødselen kan ha betydning for spedbarnets sosiale utvikling, og funnene understreker betydningen av å ha fokus på mors psykiske helse i barselperioden.

  • Sosial støtte fra venner virket inn på i hvilken grad mødre som opplevde emosjonelle plager under svangerskapet også hadde slike vansker etter fødselen.
  • En lav marin omega-3 status hos mødrene under svangerskapet hang sammen med et høyere nivå av depressive plager hos mødrene etter fødselen.
  • Tre måneder gamle spedbarn av mødre med moderate tegn på depressive plager hadde større vansker med å regulere sin oppmerksomhet mot mor under samspillet enn spedbarn med mødre uten tegn på depressive plager

Dette siste funnet tyder på at selv moderate symptomer på depressive plager hos mor er forbundet med økte vansker under samspill mellom mor og barn.

Resultatene utvider også vår forståelse av risikofaktorer for fødselsdepresjon, hvor mors inntak av sjømat også synes å ha betydning.

Om prosjektet

Spedbarn har en medfødt interesse for å inngå i sosiale samspill med sine omgivelser og vil fra de er omkring 6 uker gamle være spesielt interessert i ansikt-til-ansikt samspill med sine omsorgsgivere. De kan imitere ansiktsuttrykk og delta i følelsesmessige og gjensidig regulerende samspill med sine omsorgsgivere. Dette tidlige samspillet kjennetegnes som samhandling for samhandlingens skyld, og ikke som et middel for å formidle et budskap.

Mors psykiske helse kan virke inn på i hvilken grad mor inngår i denne typen samspill med spedbarnet sitt og dette kan ha betydning for spedbarnets forventninger til mor i det sosiale samspillet. Emosjonelle plager hos mor i perioden etter fødselen kan påvirke i hvilken grad mor inngår i denne typen samspill med spedbarnet, noe som kan være uheldig for barnets utvikling.

Siv Skotheim har i avhandlingen sin sett på hvordan ulike forhold under svangerskapet henger sammen med emosjonelle plager hos mor etter fødselen, inkludert mors inntak av sjømat. I tillegg har hun sett på hvordan emosjonelle plager hos mor etter fødselen henger sammen med samspillsatferd hos tre måneder gamle spedbarn.

Avhengig av mors respons
Spedbarn av deprimerte mødre opplever gjerne oftere at mor i mindre grad tar initiativ til sosial kontakt og at mor i mindre grad reagerer på spedbarnets sosiale initiativ. Når spedbarnet flere ganger opplever at egen atferd i liten grad påvirker mor, kan konsekven­sene være at det tilpasser seg mors måte å være på.

Helsestasjonens arbeid
I det tidlige samspillet med omsorgsgiver utvikler spedbarnet blant annet sosiale ferdigheter som tur-taking, affektregulering og at deres handlinger har en virkning på omgivelsene. Dersom mor har psykiske plager i perioden etter fødselen kan dette virke inn på det tidlige samspill med spedbarnet. Dette har implikasjoner for helsestasjonenes arbeid og viktigheten av å fange opp de mødrene som sliter etter fødselen.

Eksperimentell metode
Da spedbarna var 2-4 måneder ble det gjort en eksperimentell undersøkelse av ansikt-til ansikt samspill mellom mor og spedbarn (Dobbel-Video eksperiment). Ved hjelp av denne metoden påvirket forskerne sam­spillet mellom mor og spedbarn, slik at samspillet i perioder kommer ut av takt. Det vil si at samspillet vekslet mellom å være i samtid eller basert på at enten mor eller spedbarnet fikk se et opptak av den andre fra en tidligere samspillssekvens. På den måten kunne de studere hvordan spedbarnet reagerte når samspillet med mor kom ut av takt.

Forskerne sammenlignet en gruppe spedbarn hvor mor scoret mod­erat på depresjon, med en gruppe der mor scoret lavt på depresjon. I etterkant av eksperimentet intervjuet forskerne mor i forhold til hvordan hun hadde det. Spedbarnets temperament og andre forhold rundt mor ble kartlagt ved hjelp av et spørreskjema. Da spedbarna var 6-12 måneder undersøkte forskerne deres generelle utvikling. Det ble også foretatt en grundigere undersøkelse av spedbarnas kommunikasjonsferdigheter da de var 12 måneder.

Design
Et sub-utvalg på 40 mødre og spedbarn fra den epidemiologiske studien «Kosthold, mental helse og spedbarns utvikling» ble spurt om å delta på en mer detaljert undersøkelse av spedbarnas sosiale ferdigheter og utvikling. Prosjektet er et del-prosjekt i "Kosthold, mental helse og spedbarns utvikling".

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Alle rapporter