Sosial ulikhet, utdanning og psykisk helse (UNGSES)

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) periode: 01.01.14 - 31.12.17

Prosjektresultater

Søvn og sosioøkonomisk status
Ungdom som kommer fra familier med lavere sosioøkonomisk status har mer søvnvansker enn sine jevnaldrende. Dette viser en ny studie fra ung@hordaland undersøkelsen som nylig ble publisert i  European Journal of Public Health. 

Ungdommene fra familier med lavere sosioøkonomisk status  hadde gjennomsnittlig kortere søvntid, større grad av søvnunderskudd og større forskjell i søvntid mellom hverdag og helg. Blant disse ungdommene var det også høyere forekomst av insomni. Dette kan sees på som forsterket mønster av det som er typisk for søvn i ungdomstiden; de sover lite og det er stor grad av forskyvning av søvntid mellom hverdag og helg.  Depressive symptomer og lavere grad av familiesamhold kunne forklare noe av forskjellen i søvnvansker. 

Et lignende mønster er tidligere funnet også blant yngre deltagere i Barn i Bergen studien. Barn fra familier med lavere sosioøkonomisk status beskrev at de hadde flere problemer med innsovning eller oppvåkning om nettene, og de hadde en kortere søvntid sammenlignet med barn fra familier med høyere sosioøkonomisk status.

Tilstrekkelig og god søvn er viktig for god fysisk og psykisk helse. Når søvnvansker har oppstått burde forebyggende tiltak og behandling være tilgjengelig for barn og unge. Og kanskje bør man være spesielt oppmerksom på dette hos barn og unge fra familier med lav sosioøknomisk status.Resultatene tyder også på at en bred tilnærming kan være nyttig, der både familieforhold og psykisk helse sees i sammenheng med søvnvanskene.

Artikkelen er et samarbeid mellom forskere fra Uni Research Helse, Folkehelseinstituttetog University of Auckland, New Zealand. Artikkelen finner du her.


Noen barn er ekstra sårbare for negative konsekvenser av lav inntekt
Vi har sett på sammenhengen mellom lav husholdningsinntekt og symptomer på eksternaliserende- og internaliserende problemer hos mer enn 12 000 femåringer som er deltagere i den Norske mor og barn undersøkelsen (MoBa).
Funnene viser at en oppvekst i en familie med lav inntekt kan øke sannsynligheten for at et barn utvikler symptomer på eksternaliserende psykiske vansker, og viser videre at barn med et emosjonelt reaktivt temperament er mer sårbare for den negative påvirkningen av lav husholdningsinntekt.

Artikkelen er publisert i Journal of Developmental Pediatrics, og er et samarbeid mellom forskere ved Uni Research Helse, og Folkehelseinstituttet/Atferdssenteret i Oslo. Artikkelen er frikjøpt og tilgjengelig for alle. 

Spørreskjema om psykisk helse kan underestimere forskjeller i atferdsproblemer
Forskjeller i gutter og jenters atferdsproblemer kan bli vurdert som mindre enn de faktisk er ved bruk av Strengths and difficulties questionnaire (SDQ),  særlig blant eldre tenåringer.

Les mer >>

Om prosjektet

Sosial ulikhet henger sammen med psykiske vansker og selvopplevde helseplager. Barn og unge som vokser opp i familier med lav sosioøkonomisk status har økt risiko for psykiske vansker og selvopplevde helseplager sammenlignet med barn fra familier med høyere sosioøkonomisk status.
Ved å bruke data fra ulike tidspunkt i Barn i Bergen studien og gjennom å koble disse til registerdata, vil vi studere sammenhengene mellom sosioøkonomisk status, mental helse, subjektive helseplager og utdanningsforløp. Vi vil ha et spesielt fokus på søvn, fysisk aktivitet og negative/stressende situasjoner som mulige mellomliggende faktorer som kan bidra til å forklare disse sammenhengene. Resultatene fra prosjektet vil være nyttig i forhold til tverrfaglig arbeid med folkehelse, og kan danne et grunnlag for samarbeid mellom ansatte i skolen og helsearbeidere. 

Samarbeidspartnere i prosjektet er Børge Sivertsen ved Folkheleseinstituttet, Eric Dearing ved Boston College, Robert Goodman ved Kings College London, Keith Petrie ved University of Auckland og Henrik Daae Zachrisson ved Atferdssenteret.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Kapitler

Alle bokkapitler
cp: 2019-11-15 05:15:51