Screening av barn – tverrfaglig samarbeid om utredning og tiltak

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) periode: 12.03.09 - 31.12.10

Prosjektresultater

I en av tre barnevernssaker fremkom ny informasjon om barna ved bruk av kartleggingsverktøy. Den nye informasjonen var ofte knyttet til fysisk helse og skolesituasjon.

Om prosjektet

Viktig informasjon om barn med tiltak fra barneverntjenesten blir ikke fanget opp av barneverntjenesten. Det tverretatlige samarbeidet mellom barneverntjeneste, helse og skole har et klart forbedringspotensial og standardiserte kartleggingsverktøy kan være nyttig i dette arbeidet.

Kartlegging nyttig
I en av tre barnevernssaker fremkom ny informasjon om barna ved bruk av kartleggingsverktøy. Den nye informasjonen var ofte knyttet til fysisk helse og skolesituasjon. Saksbehandlere i barnevernet mener at kartlegging bekrefter eget klinisk skjønn og at de hadde prioritert barna med størst problemer. Men den bidro også med ny kunnskap om barna, ofte om fysisk helse som søvn og vekt, og skolesituasjonen. Kartleggingsrutinene bidro til gode samtaler med foreldre og ungdom, og bedre kontakt mellom de involverte tjenestene.

Barnas vansker knyttet til skole og helse kan oppfattes å ligge utenfor barnevernets primære mandat. Utredning og tiltak for barnevernsbarna bør også fokusere på disse områdene, slik at barneverntjenesten og samarbeidspartnere så tidlig som mulig kan iverksette nødvendig utredning og tiltak for å motvirke skole- og /eller helseproblem.

Publikasjon:
Skilbred, Dag; Iversen, Anette; Jakobsen, Reidar
Barn med tiltak i det kommunale barnevernet: Tverretatlig samarbeid om kartlegging og tiltak
Fontene forskning, 02/13, 2013

Personer