Sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og mental helse hos barn

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) periode: 01.06.10 - 16.12.13

Prosjektresultater

  • Barn fra familier med dårlig økonomi hadde flere symptomer på atferdsproblem, hyperaktivitet/uoppmerksomhet, emosjonelle problem og vansker i vennerelasjoner enn barn fra familier med bedre familieøkonomi.
  • Lavere utdanningsnivå hos foreldre var i sterk grad relatert til atferdsproblemer og symptomer på hyperaktivitet/uoppmerksomhet.
  • Søvnproblemer var også hyppigere blant barn fra familier med lavere sosioøkonomisk status.
  • Problemene med innsovning og hyppig oppvåkning kunne forklare deler av sammenhengen mellom dårlig familieøkonomi og psykiske vansker hos barna.
  • I familier med dårlig økonomi var det flere foreldre med psykiske vansker som igjen hadde mer bruk av negative oppdragelsesstrategier (som mer bruk av straff og kjeft).
  • Negative oppdragelsesstrategier var også mer hyppig blant foreldre med lavere utdanning.

Om prosjektet

Psykiske vansker fordeler seg ulikt i befolkningen, med flere vansker blant barn og unge fra familier med lavere sosioøkonomisk status.

Tormod Bøe disputerte i 2013 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Socioeconomic status and mental health in children and adolescents». Avhandlingen omhandler hvordan familiers økonomiske situasjon og foreldres utdanningsnivå henger sammen med ulike typer psykiske vansker blant norske barn.

Bøe har sammen med kolleger undersøkt noen av de mekanismene som kan bidra til å forklare hvorfor det er slik at barn fra familier med lav sosioøkonomisk status har mer psykiske vansker. Avhandlingen består av tre studier basert på data fra Barn i Bergen-studien, som er gjennomført ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), Uni Research Helse.

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler