Sammen mot mobbing i barnehagen

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) periode: fra 01.06.15

Prosjektresultater

Barnehageansatte lærer å forebygge mobbing
Forskere i Uni Research svarer på kunnskapsminsterens utfordring om at norske barnehager må delta mer aktivt i langsiktig arbeid mot mobbing – og ta et kompetanseløft. Les hele saken >>

Om prosjektet

Tiltaket Be-Prox har som formål å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehagen. Tiltaket er utviklet av professor emeritus Francois Alsaker ved Universitetet i Bern, Sveits. Det har vist dokumentert effekt og er på verdensbasis en av svært få tiltak mot mobbing i barnehage som er blitt evaluert og publisert. I Norge har Be-Prox fått navnet «Sammen mot mobbing» og RKBU Vest samarbeider med utvikler om utprøving av tiltaket i Hordaland.

Askøy kommune har gjennom programmet «Mobbefri oppvekst 2016-2020» en tydelig satsing på å redusere omfang av mobbing i kommunen, og har innledet et samarbeid med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), NORCE, om utprøving av et tiltak mot mobbing i kommunens barnehager. Prosjektet har fått midler fra Regionalt forskningsfond.

Formålet med prosjektet er å ferdigstille en «Sammen mot mobbing»-tiltakspakke i Askøy kommune. I prosjektperioden vil: 16 barnehager prøve ut tiltaket, ca 350 barnehageansatte få opplæring og fylle ut spørreskjema om egne holdninger og tanker om håndtering av mobbing, samt fylle ut skjema om forekomsten av negative handlinger blant barna (ca 1350). Alle skjema fylles ut før og etter endt opplæring. Kontrollbarnehager samler inn tilsvarende data uten å ha fått opplæring i tiltaket. I prosjektet vil det også gjennomføres kvalitative intervju med ansatte med fokus på faktorer som fremmer og hemmer implementeringen av tiltaket. For å sikre videreføring av tiltaket i kommunen etter endt prosjektperiode, vil det bli utarbeidet systemer for kvalitetssikring. Opplæring av hjelpetjenester (PPT, helsesøstertjenesten og barnevern) blir også vektlagt.

En ferdigstilt «Sammen mot mobbing»-tiltakspakke vil kunne bidra til en mer helhetlig innsats i arbeidet mot mobbing i Askøy. Prosjektet vil videre gi en modell for spredning av tiltaket til andre kommuner regionalt og nasjonalt. I norsk sammenheng vil prosjektet gi et unikt og viktig bidrag til forskningsfeltet.

Personer

Se alle personer
cp: 2019-12-04 11:16:47