Sammen for læring

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) periode: 01.01.11 - 31.12.13

Prosjektresultater

• Godt over halvparten av fosterforeldrene, lærerne, PPT-rådgiverne og saksbehandlerne mener at barnet har hatt fremgang når det gjelder mestring av lesing og matematikk.
• En like stor andel mener at barnet har blitt tryggere på seg selv og andre, at det har fått større kontroll over egne initiativ og reaksjoner, og at det trives bedre på skolen.
• Fosterforeldrene ser imidlertid mindre fremganger enn hva lærerne gjør.
• Prosjektet har ikke funnet særlige sammenhenger mellom endringer og barnas kjønn og alder.
• Jo yngre barnet var ved oppstarten av prosjektet, jo større er økingen i WISC skåre.

Om prosjektet

Barn i fosterhjem har ofte svak mestring av skolens krav og oppgaver. Delprosjektet «Sammen for læring» har hatt som overordnet målsetting å styrke fosterbarns mestring og trivsel i skolen gjennom målrettede innsatser mot fosterbarna og deres læringsmiljø.

Om «Sammen for læring» har hatt positive virkninger kan også vurderes ut fra om det har gitt kunnskap som kan brukes i det videre arbeidet med å støtte fosterbarns læring, trivsel og utvikling.

Erfaringene fra gjennomføringen av prosjektet er først og fremst at:
• regelmessige møter og systematisk arbeid har effekter
• jo flere samarbeidsmøter som var blitt gjennomført, jo mer systematisk var Underveisskjemaet blitt brukt
• jo mer systematisk skjemaet var blitt brukt, jo mer nyttig ble det vurdert å være
• jo nyttigere deltagerne mente skjemaet hadde vært, jo større var sannsynligheten for øking i barnets WISC skåre, og minsking i SDQ skåre

Prosjektets resultater indikerer at systematisk samarbeid om å styrke fosterbarns læring kan gi positive effekter. Det foreligger imidlertid få utenlandske, og ingen norske, undersøkelser som gir tilfredsstillende muligheter for effektvurdering. Det er derfor behov for å gjennomføre et større norsk prosjekt med et kontrollgruppe design. Erfaringene fra «Sammen for læring» viser videre at faglige samlinger rettet mot alle deltagergruppene, ble svært positivt mottatt. 

De endringer vi har funnet når det gjelder barnas funksjon, kan derfor ikke tilskrives samarbeidet for å styrke barnets læring. Det må imidlertid betraktes som lovende at barna har hatt en statistisk signifikant øking i WISC IV Fullskala skåre, og en tendens til bedret psykisk helse, målt ved lærernes SDQ Totalskåre og lærernes SDQ Impactskåre.

"Sammen for læring" er et delprosjekt i prosjektet "Fosterhjem for barns behov".

Les mer i kapittel 10 av NOVA Rapport 16/13

Alle beslektede prosjekter

Alle beslektede prosjekter

Personer

Forskningstema