Psykisk helse hos barn med kronisk sykdom – betydningen av intellektuell og sosial funksjon

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) periode: 01.09.08 - 31.01.15

Prosjektresultater

  • Kronisk sykdom gir en fordoblet risiko for å utvikle en psykisk lidelse, og nevrologisk sykdom gir en særlig økt risiko for sosiale vansker.
  • Evnenivå (IQ) er nært knyttet til psykisk helse og sosial funksjon hos barn; høyere evnenivå er forbundet med mindre forekomst av psykiske lidelser og sosiale vansker. Dette gjelder både barn med og uten kronisk sykdom.

Funnene understreker betydningen av å ta kognitiv funksjon i betraktning når en vurderer psykisk helse og sosial funksjon hos barn. Overlappet mellom nevrologiske tilstander, kognitive, psykiske og sosiale vansker oppfordrer til et bredt og tverrfaglig perspektiv når en undersøker og behandler barn, ikke minst i møte med barn som har en kronisk sykdom.

Om prosjektet

Kronisk sykdom hos barn, og spesielt nevrologiske sykdommer, er forbundet med økt risiko for å utvikle psykiske og sosiale vansker. Samtidig tilstedeværelse av lavt evnenivå kan bidra til å øke denne risikoen.

Hilde Katrin Ryland disputerte i 2015 for ph.d.-graden med avhandlingen: Social functioning and mental health in children: the influence of chronic illness and intellectual function. Formålet med avhandlingen var å få bedre kunnskap om hvordan kronisk sykdom og evnenivå påvirker barns psykiske helse og sosiale funksjon.

I perioden 2008-2013 har Hilde Katrin Ryland vært stipendiat ved Det psykologiske fakultet/ Institutt for biologisk og medisinsk psykologi. Hun har også vært tilknyttet Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU), Uni Research Helse. Studiene som inngår i avhandlingen er basert på data fra Barn i Bergen-studien ved RKBU. Astri J. Lundervold har vært hovedveileder og Mari Hysing biveileder.

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler