Hjelpetiltaksforskning

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) periode: 01.10.12 - 01.09.15

Om prosjektet

Forskningskunnskap om hjelpetiltak i barnevernet

 

Prosjektet er avsluttet. Du kan bestille følgende rapporter ved å fylle ut bestillingsskjema her:

Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak
Forfattere: Øivin Christiansen, Elisiv Bakketeig, Dag Skilbred, Christian Madsen, Karen J. S. Havnen, Kristin Aarland & Elisabeth Backe-Hansen
Sider: 267
Pris: NOK 200,-

 

Hjelpetiltak i barnevernet - en kunnskapsstatus
Forfatter: Øivin Christiansen
Sider: 157
Pris: NOK 200,-

 

Målet med dette forskningsprosjektet var å få kunnskap om:

 • hvem som mottar hjelpetiltak
 • hva en skal oppnå med tiltakene
 • hvordan tiltakene er utformet og blir gjennomført
 • hvilke virkninger tiltakene har

Målet var videre å finne ut hva som kan styrke kvaliteten ved dagens hjelpetiltak og utvikle nye tiltak.

 

Barnevernstiltak i endring:

I løpet av de siste 20 årene har det blitt dobbelt så mange mottakere av hjelpetiltak fra barnevernet. Økningen kan blant annet forklares med at barnevernsklienter er en mer sammensatt gruppe barn og familier og at tiltakene skal imøtekomme andre problemer enn tidligere. Nye data fra forskningsprosjektet om barnevernets hjelpetiltak viser at det i dag er foreldreveiledning som skal avhjelpe de fleste problemer barnevernfamiliene sliter med. Les mer om dette i nyhetsbrevet.

 

Kartlegging av aktiviteter i kommunale hjelpetiltak 

I det som kalles en nærstudie av hjelpetiltak samarbeider vi med 15 barneverntjenester og Kommunesektorens organisasjon (KS) nettverk for evaluering av hjelpetiltak. Hensikten er å kartlegge hva som inngår i de kommunale hjelpetiltakene, herunder: hvem som mottar tiltakene, hva en skal oppnå med tiltakene, hvordan tiltakene er utformet og blir gjennomført og hvilke virkninger tiltakene har.

Følgende kommuner/bydeler deltar i nærstudien:

 • Alna bydel, Oslo
 • Arna bydel, Bergen
 • Asker
 • Bærum
 • Frogn
 • Halden
 • Hurum
 • Laksevåg bydel, Bergen
 • Lillehammer
 • Sagene bydel, Oslo
 • Sandnes
 • Sola
 • Time
 • Vadsø
 • Volda 

Bruk og virkning av barnevernstiltak 

Foruten nærstudien av hjelpetiltak benyttes eksisterende data og kunnskap om hjelpetiltak: 

 • Vi gjennomfører en litteraturstudie for å utarbeide en oppdatert kunnskapsstatus over nordisk forskning om bruk og virkninger av barnevernets hjelpetiltak.
   
 • Vi analyser longitudinelle registerdata om barnevernet, koblet til aktuelle registre som er tilgjengelige gjennom prosjektet Barnevernet i Norge 1990-2011. Disse dataene vil gi kunnskap om hvordan de mest brukte hjelpetiltakene er benyttet overfor ulike målgrupper, og i ulike kombinasjoner og forløp. Dataene vil også ses i sammenheng med hvordan barn/unge som har mottatt hjelpetiltak har det som voksne.
   
 • Vi analyserer samfunnsøkonomiske konsekvenser av bruken av hjelpetiltak. Registerdataene vil være et vesentlig grunnlag også for disse analysene.

I den delen av forskningsprosjektet som foretar en nærstudie av hjelpetiltak, ble første datainnsamling avsluttet i februar 2014. Studien har samlet informasjon om 247 barn med hjelpetiltak fra 15 ulike barneverntjenester. Nesten alle foreldre har fylt ut spørreskjema i tillegg til saksbehandlerne og 40 av barna. For å få nærmere kjennskap om formål og innhold med hjelpetiltakene inngår barnas vedtak, tiltaksplaner og evalueringsskjema i datamaterialet.

Andre datainnsamlingsperiode går fra mars til oktober 2014.

Intervjuer med 10 barn, samt 12 foreldre og saksbehandlere er også i gang.

Les prosjektplanen her (pdf)

 

Følgende forskere deltar i prosjektet:

Øivin Christiansen, forsker II, RKBU Vest, prosjektleder
Elisiv Bakketeig, forsker II, NOVA
Dag Skilbred, forsker III, RKBU Vest
Karen J. Skaale Havnen, forsker III, RKBU Vest
Kristin Aarland, forsker II, NOVA
Christian Madsen, forsker, NOVA
Kirsti Valset, stipendiat, NOVA
Marie Louise Seeberg, forsker I, NOVA
Monica Berge, seniorkonsulent, RKBU Vest


Samarbeidspartner: NOVA
Finansiert av: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet