Smerte hos barn og ungdom på legevakt: Vurdering og håndtering

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: fra 01.09.10

Prosjektresultater

Vitenskapelig artikkel publisert i Emergency Medicine Journal i 2016 med følgende hovedfunn:

  • Legevaktleger underestimerte smerte fra alle tilstander hos barn.
  • Legens smertevurdering var mer lik foreldres og barns vurdering ved høy grad av smerte.
  • Under halvparten av barn med høy grad av smerte (≥7 på skala fra 0-10) fikk smertestillende behandling.

Studien var en oppfølging til studien under fra 2015, publisert i BMC Emergency Medicine  med disse hovedfunnene:

  • Legevaktlegene savner prosedyrer for smerteevaluering blant barn.
  • Legene bruker iblant smerteskala ved vurdering og håndtering av smerte hos barn over 9 år, men sjelden blant de yngste pasientene.

Link til artiklene finnes nederst på siden. Flere artikler er under arbeid.

Om prosjektet

Målet med studien er å kartlegge hvordan smerte blir håndtert og vurdert hos barn og ungdom på legevakten med følgende delspørsmål:

  • Hvordan vurderes smerten av pasienten selv, av pårørende og av behandlende lege på legevakt?
  • Er det forskjell i vurdering og håndtering av smerte mellom de ulike aktørene (barn, pårørende, lege)?
  • I hvilken grad brukes smertestillende midler?

Datainnsamling ble gjennomført ved Bergen legevakt høsten 2011.

Prosjektet er finansiert av Nklm og Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU).

Tone Morken er prosjektleder. Svein-Denis Moutte, Christina Brudvik og Valborg Baste er prosjektmedarbeidere.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2019-12-04 11:15:56