Livets slutt i sykehjem - legers utfordringer, forskrivninger og tiltak

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: 01.05.12 - 31.12.17

Prosjektresultater

  • Palliativ medisin ble forskrevet til 74% av pasienter på dødsdagen. De fleste medikamentendringene skjedde på dødsdagen.

  • Antikolinerg behandling av dødsralling er ikke mer effektivt enn placebo. Morfin og midazolam mot tungpust, angst, og terminal rastløshet/uro har noe evidens.

  • Sykehjemslegens eksistensielle sårbarhet kan tjene både dialogen med pasient og pårørende, og arbeidshverdagen til legen.

Om prosjektet

Kristian Jansen disputerte 03.11.17 ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «End of life care in nursing homes - Palliative drug prescribing and doctors’ existential vulnerability”. Veiledere var Sabine Ruths og Margrethe Schaufel. Lenke til BORA             

 

Nær halvparten av dødsfall i Norge finner sted i sykehjem. Sykehjemslegens økte involvering i terminalomsorgen er etterspurt av pasientene, deres omsorgspersoner, og fagmiljøet, men har fått relativt liten oppmerksomhet i forskning. Det foreligger spesielt lite kunnskap om legemiddelbehandling ved livets slutt, hvor noen medisiner gis for å lindre symptomer, andre får usikker nytte, og alle kan ha bivirkninger. Avhandlingen utforsker sykehjemslegens arbeid i terminalomsorgen, fra tre forskjellige perspektiv:

 

Hvilke legemidler forordnes nær livets slutt?

Vi gjennomførte en historisk kohortstudie hos 524 avdøde pasienter. Resultatene viste at lindrende terminalfasebehandling var ordinert hos 74% av pasienter. Flest legemiddelendringer skjedde på dødsdagen. Kreftpasienter, samt de med langt opphold hadde signifikant hyppigere forskrevet lindrende medikasjon. En artikkel er publisert.    

 

Hva er kunnskapsgrunnlaget for palliativ legemiddelbehandling?

Vi gjennomførte en systematisk review av publikasjoner på effektivitet (symptomkontroll) og sikkerhet (bivirkning eller overlevelse) av legemiddelbehandling av døende voksne pasienter. Av 5940 unike titler identifisert, møtte 12 inklusjonskriteriene. Fem studier omhandlet antikolinerge legemidler for dødsralling, og viste ingen evidens for at skopolamin hydrobromid eller atropin var bedre enn placebo. Fem studier undersøkte legemiddelbehandling av tungpust, angst, og terminal rastløshet/uro, og viste noe støtte for bruken av morfin og midazolam. To studier undersøkte opiater for smerte, og viste noe støtte for morfin, heroin, og fentanyl. Åtte studier undersøkte legemiddelsikkerhet, og viste ingen nevneverdige forskjeller i bivirkninger mellom intervensjoner, og uendret overlevelse ved bruk av midazolam. En artikkel er publisert.

 

Hvilke utfordringer opplever legen i arbeid med døende sykehjemspasienter?

Vi gjennomførte en fokusgruppeintervju-studie med sykehjemsleger om deres erfaringer.  Sykehjemslegene erfarte eksistensiell sårbarhet som en byrde i maktesløshet og skyld ved vanskelig behandlingskompromisser, og i behovet for beskyttende avstand i kommunikasjon med den døende. På den annen side opplevdes slik sårbarhet som en ressurs i kommunikasjon med pårørende, og profesjonell mestring. En artikkel er publisert.                                                

Prosjektperiode: 01.05.12 - 31.12.17

Finansiering: Allmennmedisinsk forskningsfond

 
Oppdatert: 12.10.18
 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Alle rapporter
cp: 2019-12-04 11:15:51