Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold i Bergen kommune. En kartleggingsstudie

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: 01.01.15 - 31.12.15

Om prosjektet

Bergen kommune har bedt AFE Bergen om forskningsmessig hjelp til å kartlegge antallet pasienter som kan være aktuelle for et kommunalt døgnopphold og deres medisinske og pleiemessige behov.

94 fastleger, legevaktleger og sykehjemsvaktleger deltok i studien som pågikk en uke i april 2015. Pasienter aktuelle for inklusjon var alle 18 år eller eldre, der innleggelse i øyeblikkelig hjelp døgnopphold-tilbud ville vært ønskelig dersom det eksisterte i dag, der det skjedde en innleggelse i sykehus, eller en forsterkning av hjemmesykepleie eller søknad om korttidsplass på sykehjem var resultat av konsultasjonen.

I løpet av denne uken ble 123 pasienter inkludert, 94% av disse på legevakt. 46 pasienter ble vurdert egnet til øyeblikkelig hjelp døgnopphold dersom et slikt tilbud eksisterte i dag. De vanligste tilstandene som var årsak til legekontakt i denne pasientgruppen var muskel- og skjelettlidelser og infeksjoner. 80 % av pasientene som ble vurdert som egnet for øyeblikkelig hjelp døgnopphold ble lagt inn på sykehus som et resultat av konsultasjonen.

AFE-deltakere i denne studien var prosjektleder Guri Rørtveit, Kristian Simonsen og Sabine Ruths.

Publikasjoner

Rapporter

Alle rapporter

Personer

Forskningstema

cp: 2019-11-22 00:17:39