Evaluering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: 01.04.17 - 31.12.18

Prosjektresultater

  • Beleggsprosenten var på 27%

  • Pasientene (median alder 83 år) ble hyppigst innlagt med infeksjoner, muskel/skjelettplager eller uavklarte tilstander

  • Halvparten av oppholdene varte lengre enn 3 døgn

  • 43% av patientene ble overført til sykehus eller sykehjem

Om prosjektet

Samhandlingsreformen ble iverksatt for å bedre samarbeidet mellom omsorgsnivåer, og for å styrke behandling på laveste effektive omsorgsnivå. Et nytt tilbud på middels omsorgsnivå ble etablert i alle landets kommuner innen 2016, kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD). I disse enhetene er kommunene pålagt å tilby befolkningen senger for akutt innleggelse hele døgnet, bemannet med kvalifiserte sykepleiere og med en pasientansvarlig lege. Kommunene og lokalt helseforetak er etter loven pliktig til å inngå et formelt samarbeid om disse enhetene, og å bli enige om retningslinjer for aktuelle pasienter, inkludert rutiner for henvisning, utskrivelse og oppfølging. Hensikten med kommunalt ØHD tilbud er å avlaste sykehusene, når behandling kan gis med samme eller enda bedre kvalitet i de kommunale enhetene.

Forskningsmessig evaluering er viktig når slike store, nye tiltak iverksettes. På dette feltet har AFE Bergen flere prosjekter i samarbeid med ulike kommuner og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Kommunalt ØHD i Eigersund kommune

I Eigersund kommune ble det opprettet 2 ØHD-senger i 2013. Vi gjennomførte en observasjonsstudie for å belyse beleggsprosent, pasientkarakteristika, innleggelsesdiagnoser og omsorgsnivå for alle pasienter innlagt i enheten i løpet av det første driftsåret. En artikkel er publisert.

Prosjektleder var Sabine Ruths. Andre prosjektdeltaker var Heidi Nilsen (AFE) og Steinar Hunskår (Nklm og UiB).

Kommunalt ØHD i Luster kommune

Luster kommune inngikk en avtale med Helse Førde vedrørende kommunalt ØHD i Gaupne. Enheten består av 2 ØHD senger, med mulighet for utvidelse ved behov. Vi gjennomfører oppfølging av aktiviteter og resultater i enheten i løpet av de første 4 års drift (2013-2016.)

Prosjektleder er Sabine Ruths. Andre prosjektdeltaker er Anne Kjær Schmidt (AFE), Thomas Mildestvedt (UiB), Valborg Baste (Uni Research Helse), Bård Flattun Lilleeng (Luster kommune) og Henriette Sandvik (Luster kommune).

 

Oppdatert: 12.10.18.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2019-12-04 11:15:42