Depresjon i primærhelsetjenesten

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: fra 01.09.16

Om prosjektet

Depresjon er en viktig årsak til lidelse og uførhet i den norske befolkningen, men vi vet lite om pasientforløp gjennom helsetjenester og trygdeytelser.

Prosjektets overordnede mål er å utvikle ny kunnskap om pasientforløp og bruk av helsetjenester, medikamenter og trygd hos pasienter som konsulterer fastlegen med depresjon eller symptomer på depresjon. Vi ønsker også å utvikle ny kunnskap om hvordan samarbeidet mellom helsepersonell fungerer og hvordan tilbudet kan forbedres for å hjelpe pasienten best mulig.

Prosjektet setter søkelyset på variasjon i pasientforløp, oppfølging av pasienter hos fastlegen og fastlegens samarbeid med andre fagprofesjoner. Søkelyset rettes også mot pasienter og faggruppers erfaringer med oppfølging i helsetjenesten og deres innspill til forbedret praksis og samarbeid. Ikke minst ønsker vi å belyse om pasientenes kjønn, alder, innvandrerbakgrunn og sosioøkonomisk status har innvirkning på helsetilbud og mulighet for fortsatt arbeidsdeltakelse.

Prosjektet følger to hovedspor:

 1. Registerstudier der vi undersøker forløp og bruk av helsetjenester, medikasjon og trygd hos pasienter som er diagnostisert med depresjon hos fastlegen, samt forskjeller mellom grupper i befolkingen. Kobling av helse- og trygderegistre (anonymisert) gjør det mulig å følge pasienter over tid og registrere pasientforløpet mellom første- og annenlinjehelsetjenesten, oppfølging etter medisinering og overganger mellom arbeid og trygd.

2. Kvalitative studier der vi samler erfaringer og synspunkter fra nåværende og tidligere pasienter og viktige faggrupper - som fastleger, psykologer, psykiatere og psykomotorisk fysioterapeuter - på hva som gjøres og bør gjøres for å hjelpe personer som har depresjon eller symptomer på depresjon. Datainnsamlingen skjer gjennom en serie med fokusgruppeintervjuer. 

Vi har oppnevnt en brukergruppe med representanter fra relevant pasientorganisasjon og ulike helseprofesjoner, og brukergruppen har en viktig rolle i planlegging og gjennomføring av prosjektet samt i formidling av resultatene.

 

Prosjektleder: Sabine Ruths.

Prosjektdeltakere er Inger Haukenes (AFE og Folkehelseinstituttet), Stefan Hjørleifsson (AFE og UiB), Norman Anderssen (AFE og UiB), Tone Smith-Sivertsen (AFE og Haukeland universitetssykehus), Øystein Hetlevik (UiB), Ina Grung (AFE), Valborg Baste (Uni Research Helse) og Benedicte Carlsen (Uni Research Rokkansenter).

(Sist revidert 19.12.2017)

cp: 2018-08-19 12:16:35