16 barnehager innfører unik tiltakspakke mot mobbing

Nå skal forskere og fagkonsulenter sørge for opplæring av 350 ansatte i 16 barnehager, og undersøke effekten av at de barnehageansatte lærer å forebygge mobbing.


Av Andreas R. Graven

Mona Solberg (f.v) , Ingrid Kvestad og Anita Skogstrand i RKBU Vest, Uni Research Helse. (Foto: Andreas R. Graven) 


Dette er fase to av det unike prosjektet «Sammen mot mobbing – SaMoMo». Formålet med SaMoMo-tiltaket er å forebygge, avdekke og håndtere mobbing blant barn i barnehagealder.

Forskerne Ingrid Kvestad og Mona Solberg i RKBU Vest, Uni Research Helse er prosjektledere for prosjektet. Sammen med fagkonsulent Anita Skogstrand skal de undersøke om tiltaket også fungerer i en norsk sammenheng.

- Med midler fra RFF Vest får vi nå mulighet til å systematisk prøve ut og implementere SaMoMo-tiltaket i Askøy kommune. Kunnskapen fra prosjektet vil gi verdifull kunnskap og kompetanse til barnehagene i Askøy kommune, men også ha overføringsverdi til andre kommuner og barnehager i regionen og nasjonalt, sier Ingrid Kvestad. 

SaMoMo er en norsktilpasset versjon av tiltaket Be-Prox som er utviklet av professor emerita Françoise D. Alsaker ved Universitetet i Bern.

Nå skal det undersøkes hvordan SaMoMo tiltaket fungerer i Askøy kommune i Hordaland, som har ønsket å satse på dette tiltaket.

Askøy kommune søkte Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFF Vest) og fikk ca. tre millioner til en omfattende utprøving og ferdigstilling av tiltakspakken.

- Unik mulighet

Programmet har dokumenterte effekter i sveitsiske barnehager, og prøves nå ut i Norge.

- Å få tildelt midler til et hovedprosjekt som går over 3 år gir oss en unik mulighet til å forske på et tema som det finns lite kunnskap om. Det er også svært verdifullt å kunne fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med Askøy kommune v/Fagavdeling barnehage og barnehagepersonalet på Askøy, sier Mona Solberg.

Forskerne vil undersøke om opplæringen medfører endringer i personalet sine holdninger, og på omfanget av negative hendelser i samspillet blant barna. Resultatene vil så bli sammenlignet med tilsvarende data fra en kontrollgruppe av barnehager som ikke har innført tiltaket.

Der er videre inngått samarbeid med forsker Anne Homme ved Uni Research Rokkansenteret, som skal se nærmere på hvordan tiltaket implementeres og forankres i barnehagene.

- Det har vært stor oppmerksomhet rundt mobbing i skolene de siste tiåra, men det finnes få tiltak som er rettet mot barnehager og lite vitenskapelig dokumentasjon av effektene. Innføring av en tiltakspakke i barnehager i det omfanget Askøy kommune nå legger opp til, vil kunne bidra med helt ny kunnskap på feltet; også i internasjonal målestokk, sier styreleder Jenny Følling i RFF Vest.

Styrke kompetansen

Allerede for rundt 20 år siden fant Françoise D. Alsaker at barnehagebarn kan plage andre jevnaldrende systematisk, i en tid da det var lite anerkjent at mobbing kunne forekomme så tidlig som i  4-års alderen.

Hun er i dag professor emerita, men fortsatt aktivt arbeidende på feltet og bidrar med veiledning på prosjektet.

- Med dette tiltaket ønsker vi å utforske og bidra til at alle voksne i barnehagen får styrket sin kompetanse i å forebygge, avdekke, håndtere og følge opp når barn gjør negative handlinger mot andre barn i barnehagen. Vi har fått tilbakemelding fra deltagerne at opplæringen oppleves som svært praksisrelevant. Det er svært gledelig at vi nå får muligheten til å implementere tiltaket i flere barnehager, sier Anita Skogstrand.

Skogstrand understreker at det å bli utsatt for mobbing allerede i barnehagen kan få veldig store helsekonsekvenser. Dette har også vært klart påvist i Alsakers forskningsprosjekter.


8. juni 2018 14:20

cp: 2019-09-18 23:16:29