Hjelpemiddel til å gradere funn i kvalitative forskningsoppsummeringer

En ny artikkelserie, publisert i Implementation Science, forklarer hvordan en kan vurdere i hvilken grad en kan stole på hvert funn i oppsummeringer av kvalitative studier.

Funn fra oppsummeringer av kvalitativ forskning bidrar til kunnskap om folks syn på helse- og velferdstjenester, om tiltak er akseptable for målgruppen, om de er gjennomførbare og om en rekke andre faktorer som kan ha betydning for implementering av tiltak. Slike kvalitative synteser blir i økende grad brukt av beslutningstakere innen helse- og velferdssektoren.

Hvorfor er GRADE-CERQual viktig?

GRADE-CERQual (Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative research)-metoden er en støtte for beslutningstakere ved at den indikerer hvor mye tillit en kan ha kan ha til hvert enkelt hovedfunn i synteser av kvalitativ forskning.

GRADE-CERQual-metoden blir allerede brukt i retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon (WHO), helsemyndighetene i Storbritannia (NICE), Sverige (SBU) og «the European Commission Initiative on Breast Cancer». Susan L Norris, som er sekretær for WHO sin retningslinje-komité, sier: “Det er en økende forståelse for betydningen av kvalitative data for folkehelse-anbefalinger, fordi slike anbefalinger må reflektere mer enn en kvantitativ vurdering av virkninger og bivirkninger av en intervensjon. Informasjon om aksept og gjennomførbarhet, er uvurderlig når en skal utforme anbefalinger og når en skal tilpasse dem til en lokal kontekst.  CERQual-metoden har vært sentral for at vi har kunnet bruke kvalitative data skikkelig."

En serie på syv artikler

Serien inneholder detaljerte råd for hvordan en kan bruke GRADE-CERQual-metoden. Artikkel 1 beskriver det teoretiske grunnlaget for metoden, hvordan den ble utviklet, samt metodens mål og fire hovedkomponenter. Artiklene 3, 4, 5, 6 og 7 forklarer den enkelte CERQual-komponent, inkludert hvordan komponentene er satt sammen og hvordan de inngår i den samlede graderingen. Artikkel 2 forklarer hvordan en kan gjøre en samlet vurdering av tillit til et funn og hvordan en kan lage en tabell som oppsummerer funn i en kvalitativ forskningsoppsummering.

Artikkelserien er primært ment for forskere som lager synteser av kvalitativ forskning og beslutningstakere som bruker funn fra slike synteser i sine beslutningsprosesser, men den er også relevant for andre aktører som utvikler retningslinjer, først og fremst implementerings-forskere, og beslutningstakere i praksisfeltet.

En av artikkelforfatterne, Benedicte Carlsen fra Uni Research Rokkansenteret og Senter for kunnskapsbasert praksis, HVL bemerker at “CERQual-metoden er helt sentral for at forskere skal kunne tilrettelegge kvalitativ forskning for politikere, planleggere og beslutningstakere. Den er foreløpig mest i bruk på folkehelse-feltet, men kan brukes for å tilrettelegge kunnskapsoppsummeringer som grunnlag for tiltak på en rekke samfunnsfelt; som helse- og omsorgstjenester, internasjonale utviklingsprosjekter, utdanningssektoren og klima-feltet.»

CERQual er del av den internasjonale GRADE Working Group

CERQual er utviklet av en internasjonal gruppe bestående av kvalitative forskere, og er en undergruppe av GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation) Working Group (www.gradeworkinggroup.org). Arbeidet er finansiert av the Alliance for Health Policy and Systems Research, WHO, Cochrane, Norad og Forskningsrådet.

En av forfatterne, Claire Glenton sier: “Vi vil oppfordre dem som vil støtte den videre utviklingen av CERQual til å melde seg inn i gruppen via nettsiden vår (www.cerqual.org).”

GRADE-CERQual-artiklene er fritt tilgjengelige på nettsiden til Implementation Science.


25. januar 2018 12:00

cp: 2019-02-22 21:15:55