Temanummer til ære for Nanna Kildal

Seminaret Velferdsstatens normative spørsmål ble arrangert da Nanna Kildal fylte 70 år. Nå er presentasjonene publisert i Sosiologisk Tidsskrift.

Kari Tove Elvbakken, Hans-Tore Hansen og Stein Kuhnle er redaktører for spesialnummeret

I nummeret bidrar blant annet Tord Skogedal Linden og Rune Ervik med en artikkel, i tillegg til at Nanna Kildal selv bidrar med en kommentarartikkel.

I tillegg er boken New Contractualism in European Welfare State Policies, av Rune Ervik, Nanna Kildal og Even Nilsen anmeldt av Pauli Kettunen.

Redaktørene skriver i sin innledning:

Tittelen til dette temanummeret er hentet fra et seminar Velferdsforum ved Universitetet i Bergen arrangerte i april 2016. Anledningen var at Nanna Kildal, forsker ved Uni Rokkansenteret, redaktør av Tidsskrift for velferdsforskning (fra 2004 til 2016) og hovedkoordinator for Velferdsforum gjennom 15 år, fylte 70 år. Seminaret samlet innlegg som på ulike måter tematiserte utfordringer og spørsmål særlig knyttet til velferdsstatens normative grunnlag. Ved å samle forskningsbidragene og kommentarene fra dette seminaret håper vi å inspirere til mer forskning om de normative sidene ved velferdsstaten og dens utfordringer.

Velferdsforskningen i Norge går langt tilbake i tid, og forskningen er i årenes løp blitt stadig mer omfattende. Mye av de senere årenes velferdsforskning har vært finansiert av Norges forskningsråd, gjennom en rekke store forskningsprogrammer for velferdsforskning. Forskningsrådets fagevaluering av norsk sosiologi fra 2010, viste at velferdsforskning var det største temaområdet i norsk sosiologi. En av innvendingene i denne evalueringen, var at den sosiologiske velferdsforskningen var for tett knyttet til problemstillinger definert gjennom nettopp disse forskningsprogrammene. Også innenfor norsk velferdsforskning er sosiologi den dominerende disiplinen, etterfulgt av statsvitenskap, økonomi og medisin og helse. Generelt kan det sies at velferdsforskningen har blitt mer kvantitativt orientert, med større innslag av registeranalyser og med mindre vekt på begrepsanalyser og normative studier som tar for seg velferdspolitikkens mål og idegrunnlag.

Velferdsforskningen har gjennom mange år også vært sterk i Bergen, noe Nanna Kildals forskningsoppsummering fra 2016 tydelig demonstrerer (Kildal, 2016). Ved Universitet i Bergen finner velferdsforskningen i dag først og fremst sted ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, hvor fagene sosiologi, økonomi, sammenliknende politikk og administrasjon –og organisasjonsvitenskap har levert viktige forskningsbidrag. Men også andre fag, som ved Det humanistiske fakultet og Det juridiske fakultet har velferdsforskning. Velferdsforskningen er også omfattende innenfor instituttsektoren, i Bergen er Rokkansenteret en viktig bidragsyter.

Velferdsforum, et løpende forskningsseminar fra 2001 til 2016, var sentralt for samarbeidet mellom ulike miljøer ved Universitetet i Bergen og Uni Rokkansenteret. Det har bidratt til å etablere et omfattende nettverk med internasjonale forskere og forskere i Norge. Velferdsforum var et samarbeid mellom forskere ved Uni Rokkansenteret, Sosiologisk institutt og Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) ved Norges handelshøyskole (NHH). Universitetet i Bergen har finansielt støttet velferdsforum gjennom alle år, de første årene bidro også Norges forskningsråd. Forumet har i årenes løp invitert mer enn 100 anerkjente norske og internasjonale forskere til å holde innlegg. Velferdsforum har vært tverrfaglig orientert og har hatt et utstrakt samarbeid med andre velferdsforskningsmiljøer i inn og utland. Fra seminarrekken for Velferdsforum kan det telles 45 innledere fra andre land – med flere fra Kina og mange europeiske land. Velferdsforum har vært møteplass og verksted for spissing av argumenter og utveksling av forskningsresultater og teoretiske perspektiver. Normative spørsmål har vært sentrale.

Les videre her.

Lenke til spesialnummeret.


5. januar 2018 13:00

Personer involvert

cp: 2019-01-18 15:17:28