Lokalvalgdagen

Project Department: Uni Research Rokkan Centre (group: Democracy, Civil Society and Public Administration) period: 01.01.14 - 15.03.16

Project results

Bjarte Folkestad, Jo Saglie, Signe Bock Segaard: Kvinner i lokalpolitikk 2015. En statusevaluering.

Fikk det KMD-initierte tiltaket for å fremme kjønnsbalanse i kommuner med lav kvinneandel – Lokalvalgdagen – noen betydning for sammensetningen av kommunestyret? Vi undersøker kommunenes partiers og listers arbeid med rekruttering av kvinner. Mye er som før når landet betraktes under ett, men det er også noen endringer: Kvinneandelen i kommunestyre og formannskap øker noe, men ikke mye. Det gjør også gjenvalgsprosenten blant kvinner, og det er blitt flere kvinnelige ordførere. Partiene i Lokalvalgdagen-kommunene oppfatter lav kvinneandel som et problem, og legger vekt på kjønn når listene settes opp. Kjønn blir likevel et mindre viktig kriterium når topplassene skal besettes, og viljen til kjønnsbalanse varierer mellom partiene. I kommunene som deltok i Lokalvalgdagen, økte kommunestyrets kvinneandel klart sterkere enn i resten av landet. Den samme økningen finner vi likevel også i andre kommuner med lav kvinneandel, så økningen kan ikke føres tilbake til tiltaket som sådan. Det nasjonale bildet dekker altså over lokale variasjoner, der årsakene til manglende kjønnsbalanse varierer. Avslutningsvis argumenterer vi derfor for at tiltak for bedre kjønnsbalanse bør tilpasses den lokale situasjonen.

About the project

Only available in Norwegian

cp: 2019-12-04 11:15:41