Søvn og psykisk helse hos små barn

Project Department: Uni Research Health (group: Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare)

Project results

En ny norsk undersøkelse viser at kvinner som sliter med kroniske søvnvansker under graviditeten og rett etter fødselen har økt risiko for kroppslige smerter, også 2 år etter fødselen.

Dataene er hentet fra den såkalte AHUS-studien, en stor longitudinell undersøkelse av 1480 gravide kvinner ved Akershus universitetssykehus. Kvinnene fylte ut en rekke spørreskjema om søvn og fysisk helse, inkludert smerte, på tre ulike tidspunkt: uke 32 av graviditeten, 8 uker etter fødselen og da barnet var 2 år. 

Kvinner som rapporterte høy grad av insomni på alle tidspunktene hadde nesten tre ganger høyere risiko for å utvikle smerter 2 år etter fødselen. Mens verken sosiodemografiske forhold eller livsstilsfaktorer kunne forklarer sammenhengen, ble sammenhengen noe redusert når man i tillegg tok høyde for symptomer på depresjon hos kvinnene. Likevel var sammenhengen fortsatt signifikant i de fullt justerte modellene.

Forfatterne konkluderer med at den høye forekomsten av søvnløshet blant kvinner under og etter fødsel, i kombinasjon med den sterke potensielle assosiasjon med nedsatt fysisk helse, understreker viktigheten av tilstrekkelig å identifisere, forebygge og behandle søvnløshet for denne pasientgruppen.

 

Vokser barna søvnvanskene av seg?
Søvnvansker er vanlig hos barn og ungdom, men frem til nå har vi visst lite om utviklingen av slike plager over tid fra tidlig skolealder til ungdomsalder. I en ny studie publisert i Journal of Sleep Research har forskere nå fulgt barn fra de var 7-9 til og med videregående skole.
Les hele saken >>

About the project

Vi vet at søvn har betydning for fungering i hverdagslivet, derfor ønsker vi å se mer på søvnvaner, forekomst av søvnvansker og søvnens betydning for psykisk helse blandt barn og unge.

Sped- og småbarn
Søvnvansker og kort søvntid er vanlige i sped- og småbarnsalder. Det skjer en naturlig  utvikling i løpet av det første leveåret der søvnen blir mer sammenhengende. Samtidig vet vi at det mange faktorer som påvirker utviklingen av søvnen for de aller minste.  

I et forskningsprosjekt har vi nå forsøkt å øke kunnskapen om søvnvaner og søvnvansker hos de minste barna og hvordan søvn og psykisk helse påvirker hverandre i denne perioden. Datagrunnlaget er fra den norske Mor og Barn undersøkelsen (MoBa) og AHUS-studien (Akershus Birth Cohort).

Samsoving kan gi dårligere søvn

Søvnproblemer hos små barn knyttes til utvikling av senere emosjonelle- og atferdsproblemer

Sammenheng mellom søvn og psykisk helse allerede de første leveårene

MoBa- prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom forskere fra RKBU, Uni Research Helse, Folkhelseinsituttet og University of California , Berkeley. 

AHUS-studien er et samarbeid mellom Uni Research Helse, Folkehelseinstituttet og Akershus universitetssykehus.  


Større barn og ungdom

Å få god forskning på søvnvansker og søvntid hos ungdom er viktig. Ved hjelp av data fra Barn i Bergen studien har forskere her sett på hvordan unges søvntid og søvnmønster påvirker mental helse. 


 Lite søvn påvirker skoleprestasjoner

 

Skjermbruk både dag og kveld påvirker unges søvn

Også flere andre forhold rundt søvn har blitt studert og de følgende temaene finnes det mer informasjon om i brosjyren fra Ung@hordaland.

  • Sammenhengen mellom søvn og rus
  • Søvnplager og depresjon blandt ungsom
  • Forskinket søvnfasesyndrom og skolefravær
  • Forsinket søvnfasesyndrom og psykisk helse
  • Søvn og kroppsmasseindeks hos ungdom
  • Ungdom sover for lite

 

Publications

Articles

All articles

People

Research Topics

cp: 2019-12-04 11:15:40