Social inequalities, educational attainment and mental health: Development,mediators and moderators in a longitudinal child cohort study (UNGSES)

Project Department: Uni Research Health (group: Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare) period: 01.01.14 - 31.12.17

Project results

Søvn og sosioøkonomisk status
Ungdom som kommer fra familier med lavere sosioøkonomisk status har mer søvnvansker enn sine jevnaldrende. Dette viser en ny studie fra ung@hordaland undersøkelsen som nylig ble publisert i  European Journal of Public Health. 

Ungdommene fra familier med lavere sosioøkonomisk status  hadde gjennomsnittlig kortere søvntid, større grad av søvnunderskudd og større forskjell i søvntid mellom hverdag og helg. Blant disse ungdommene var det også høyere forekomst av insomni. Dette kan sees på som forsterket mønster av det som er typisk for søvn i ungdomstiden; de sover lite og det er stor grad av forskyvning av søvntid mellom hverdag og helg.  Depressive symptomer og lavere grad av familiesamhold kunne forklare noe av forskjellen i søvnvansker. 

Et lignende mønster er tidligere funnet også blant yngre deltagere i Barn i Bergen studien. Barn fra familier med lavere sosioøkonomisk status beskrev at de hadde flere problemer med innsovning eller oppvåkning om nettene, og de hadde en kortere søvntid sammenlignet med barn fra familier med høyere sosioøkonomisk status.

Tilstrekkelig og god søvn er viktig for god fysisk og psykisk helse. Når søvnvansker har oppstått burde forebyggende tiltak og behandling være tilgjengelig for barn og unge. Og kanskje bør man være spesielt oppmerksom på dette hos barn og unge fra familier med lav sosioøknomisk status.Resultatene tyder også på at en bred tilnærming kan være nyttig, der både familieforhold og psykisk helse sees i sammenheng med søvnvanskene.

Artikkelen er et samarbeid mellom forskere fra Uni Research Helse, Folkehelseinstituttetog University of Auckland, New Zealand. Artikkelen finner du her.


Noen barn er ekstra sårbare for negative konsekvenser av lav inntekt
Vi har sett på sammenhengen mellom lav husholdningsinntekt og symptomer på eksternaliserende- og internaliserende problemer hos mer enn 12 000 femåringer som er deltagere i den Norske mor og barn undersøkelsen (MoBa).
Funnene viser at en oppvekst i en familie med lav inntekt kan øke sannsynligheten for at et barn utvikler symptomer på eksternaliserende psykiske vansker, og viser videre at barn med et emosjonelt reaktivt temperament er mer sårbare for den negative påvirkningen av lav husholdningsinntekt.

Artikkelen er publisert i Journal of Developmental Pediatrics, og er et samarbeid mellom forskere ved Uni Research Helse, og Folkehelseinstituttet/Atferdssenteret i Oslo. Artikkelen er frikjøpt og tilgjengelig for alle. 

Spørreskjema om psykisk helse kan underestimere forskjeller i atferdsproblemer
Forskjeller i gutter og jenters atferdsproblemer kan bli vurdert som mindre enn de faktisk er ved bruk av Strengths and difficulties questionnaire (SDQ),  særlig blant eldre tenåringer.

Les mer >>

About the project

Socioeconomic disadvantage is related to immediate and persisting impairments in mental and subjective health. Further, familial socioeconomic status is related to school attainment and drop-out. This project will further expand our understanding of these associations by investigating the specific mechanisms or pathways through which socioeconomic disadvantage has its influence on children's health and well-being, and the role of mediators and moderators between SES and health and functional outcomes. Specifically, the stressful/ negative life events, sleep problems, and physical activity as mediators and/or moderators between SES and health and examine the prospective associations with dropout and academic performance.

The partners in this project are Børge Sivertsen at Norwegian Institute of Public Health, Eric Dearing at Boston College, Robert Goodman at Kings College London, Keith Petrie at University of Auckland and Henrik Daae Zachrisson at The Norwegian Center for Child Behavioral Development.

The project is founded by The Research Council of Norway, project 228189.

Publications

Articles

All articles

Chapters

All book chapters
cp: 2019-12-04 11:17:05