Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning

Project Department: Uni Research Health (group: Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare) period: 01.01.16 - 31.12.19

About the project

Formålet med studien er å  identifisere hva som kreves for å sikre god kvalitet i meldings- og undersøkelsesarbeidet i barnevernet i Norge.

Prosjektet er et oppdrag fra Barne, ungdoms-, og familiedirektoratet og ledes av RKBU Nord. Prosjektet gjennomføres som en multisenterstudie i samarbeid med RKBU Vest v/Uni Helse, Senter for barnevernforskning og innovasjon v/NTNU, RKBU Midt v/NTNU og Hemilsenteret v/ Universitetet i Bergen.

Problemstillingene i prosjektet belyses gjennom 5 delprosjekt:

Delprosjekt 1: Kunnskapsstatus
I delprosjektet skal vi utarbeide en oversikt over nasjonal og internasjonal kunnskap om meldings – og undersøkelsesarbeidet i barnevernet. Det vil bli lagt vekt på å identifisere forhold som henholdsvis svekker og styrker kvaliteten på undersøkelsesarbeidet, sett fra posisjonene til de ulike involverte og relatert til ulike modeller og framgangsmåter i undersøkelsesarbeidet. Rapport leveres 01.11.2016

Delprosjekt 2: Bekymringsmeldinger
Hovedfokuset i dette delprosjektet vil være å frembringe kunnskap om kjennetegn ved meldinger som blir henlagt og meldinger som går til undersøkelse, og om hvilke opplysninger og vurderinger barnevernsarbeidere vektlegger i denne beslutningen. Sammen gir dette grunnlag for å analysere forskjeller i terskler for å igangsette undersøkelse og ulikheter i oppfatningen av hva som vurderes som barnevern. Rapport leveres. Rapport leveres 31.05.2018

Delprosjekt 3: Barneverntjenestens arbeid i undersøkelsesfasen
Prosjektet kartlegge innholdet i den informasjonen som innhentes og hvordan informasjon vurderes og vektlegges ved vurdering og beslutning. Herunder hvor framtredende eller fraværende informasjon og kunnskap om barn og unges utviklingsmessige behov er,  barnas fungering på ulike arenaer, ulike aspekter ved foreldrekompetanse og omsorgsutøvelse, familierelasjoner og nettverk, sosioøkonomiske betingelser og kontekstuelle forhold rundt barnet og familien. Det gjøres analyser for å identifisere hvilke kjennetegn ved saken og ved barnevernets utredning som har størst betydning for beslutning om å henlegge en sak. Minoritets perspektiv belyses. Rapport leveres 01.11.2018

Delprosjekt 4: Barn og foreldres medvirkning
Delprosjektet vil undersøke hvordan barn og familier medvirker, hvordan de opplever barneverntjenestenes undersøkelsesarbeid og hvilke synspunkter de har på samarbeidet med barneverntjenesten. Rapport leveres 31.05.2019

Delprosjekt 5: Evaluering av ”Kvello-malen”
Ved å sammenligne innholdet i ”Kvello-malen” med innholdet i spesifiserte internasjonale maler for barneverns-undersøkelser, vil vi få kunnskap om i hvilken grad ”Kvello-malen” understøtter samme type undersøkelser som maler som anvendes i andre land. Det undersøkes hvilken dokumentasjon finnes for innholdet i ”Kvello-malen”, og hvilken validitet og reliabilitet de metoder har som anvendes for å innhente denne informasjonen. Rapport leveres 31.05.2017

Prosjektansvarlig er Svein Arild Vis ved RKBU Nord

cp: 2019-12-04 11:17:24