Helse og livsløp etter seksuelle overgrep.

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: from 01.05.19

About the project

Seksuell vold er allment anerkjent som et alvorlig samfunnsproblem. Internasjonale studier viser at seksuelle overgrep og vold ofte medfører sterk traumatisering og kan gi langvarige skader på både psykisk og somatisk helse til de utsatte. Videre kan det ha svært negativ innvirkning på utdannelse og yrkesliv og dermed få alvorlige sosiale og økonomiske konsekvenser. Temaet har de siste årene fått stor oppmerksomhet fra norske myndigheter og medier. Senest i sin nye handlingsplan mot voldtekt publisert 25. mars 2019 slår regjeringen fast: «Vi trenger mer informasjon om fornærmedes bruk av helsevesenet og hva som skal til for at flere kan nyttiggjøre seg tjenestene på et tidligere tidspunkt slik at senskader kan forebygges.» Uttalelsen understreker at det finnes for lite forskning på dette feltet i Norge. Det foreliggende prosjektet adresserer denne kunnskapen. 

Studien er planlagt som en systematisk etterundersøkelse av helseutviklingen til overgrepsutsatte pasienter i form av deres helsetjeneste- og omsorgstjenestebruk over tid. Noen overgrepsutsatte går det veldig dårlig med, mens andre klarer seg forholdsvis bra. Sentrale spørsmål er: Hvilke behov har disse pasientene? Hvordan bruker vedkommende helsetjenester i etterkant av traumet? Hvilke faktorer sier mest om prognosen? Vi ønsker å danne en kohort som omfatter alle overgrepssaker ved Voldtektsmottaket i Ber​gen mellom 2008 og 2018. Kohorten skal kartlegges ved hjelp av utvalgte opplysninger fra journalen. Bruken av helsetjenester skal undersøkes gjennom journaldata og kobling til objektive data fra nasjonale helseregistre. Sentrale variabler for utdanning og yrkesaktivitet skal hjelpe å fange opp sosiale og økonomiske konsekvenser av uhelse etter seksuell vold. Resultatene sammenlignes med data for normalbefolkningen.

Formålet med studien er å utvide kunnskapsgrunnlaget med sikte på et mer målrettet hjelpetilbud til overgrepsutsatte personer. Med mer kunnskap om ulike forløp kan helsetjenesten legge til rette for et bedre behandlingstilbud til denne pasientgruppen. Tilpasset oppfølging og behandling kan fremme bedre prognose for overgrepsutsatte.

Grethe Johnsen er prosjektleder/veileder. Andre personer i prosjektgruppen er Anita Hunsager som daglig leder og Steinar Hunskår som prosjektmedarbeider/biveileder .

Aktuelt ligger prosjektet til vurdering ved Regional etisk komité. Ved godkjenning begynner arbeid med kohortdannelse og innhenting av data fra Voldtektsmottaket i Bergen i september 2019.

.

cp: 2019-12-04 11:16:35